Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Nedir ?

Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler

Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Benzerlikler :

- Her iki edebiyat türünde de ortak olarak kullanılan nazım şekilleri vardır . Gazel , müseddes , terkib-i bend , kaside örnek olarak gösterilebilir .

- He iki edebiyat türünde de ölçü aynıdır . Hem divan edebiyatında hem de tanzimat edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmaktadır .

-  Her iki edebiyatta da kafiye düzeni aynıdır .

- Dili kullanma biçimi yönünden de her iki edebiyat türü benzer özellikler gösterir . Çünkü hem divan edebiyatında hem de Tanzimat edebiyatında Arapça ve Farsçadan alınan kelime ve tamlamalar sıkça kullanılır .

Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Farklılıklar :

- Divan edebiyatı ve Tanzimat edebiyatı arasındaki farklılıklardan biri konu ile alakalıdır . Divan şiirinde aşk , tasavvuf, devlet büyüklerini övme , tabiat , ahlak gibi konular işlenir . Tanzimat edebiyatında ise halkı bilinçlendirmek ve aydınlatmak amacıyla yeni temalar işlenmeye başlamıştır .  Bu amaçla Tanzimat edebiyatında eşitlik , hürriyet , adalet , yönetimden şikayet vb. temalar işlenmeye başlanmıştır .

- Divan edebiyatında çoğunlukla beyit kullanılmıştır ve kullanılan kafiye çeşitleri nazım türünü belirlemiştir . Tanzimat edebiyatında beyit sayıları değiştirilmiştir , bazen mahlas kullanılmamış ve aruz ölçüsünün yanı sıra hece ölçüsünün kullanıldığı şiirler de yazılmaya başlanmıştır .

- Tanzimat edebiyatında şiirlerin adları yazılırken divan edebiyatından farklı olarak nazım türlerinin adının yanına konu da eklenmeye başlamıştır .

- Divan şiirinde kafiye göz için ilkesi benimsenmişken Tanzimat edebiyatında kafiye kulak içindir anlayışıyla hareket edilmiştir .


- Her iki edebiyat türünde de Arapça ve Farsça kelimeler , tamlamalar çokça kullanılmasına rağmen Tanzimat edebiyatı halkı aydınlatma amacı güttüğü için daha anlaşılır bir dil kullanmaya gayret göstermiştir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme