MEVLANA CELALADDİN RUMÎ ( 1207 – 1273 )

MEVLANA CELALADDİN RUMΠ ( 1207 – 1273 ) 

 
 • Tasavvuf edebiyatının yüzyıllarca etkili olmuş  en önemlilerindendir.
 • Anlayış ve kurallarıyla yeni bir tarikatın (Mevlevîlik) temellerini atmıştır.
 • Belh’te doğan Mevlânâ,  mutasavvıf olan babası Bahaeddin Çelebi’nin Konya’ya göç etmesiyle burada yaşamıştır.
 • Dönemin alimlerinden dersler almış, gizemli kişiliğiyle bilinen ve aşkın bir sûfî olan Şems-i Tebrizî’nin etkisiyle tasavvufa yönelmiştir.
 • Mevlânâ, Allah aşkını, insanın ona ulaşması gerektiğini, evrensel ahengin ancak coşkun bir kalple yakalanabileceğini dile getirmiştir.
 • Tüm varlığı, tüm insanları kapsayıcı engin hoş görüsü nedeniyle Müslüman olmayan aydınlar ve kişilerce de ilgi görmüştür; günümüzde de etkisi sürmektedir.
 • Eserlerini -birkaç Türkçe beyit hariç-Farsça yazmıştır.
 • Mesnevî: 26.000 beyitlik bu mesnevî en önemli eseridir.  Farsça yazılmıştır. Dinî, tasavvufî ve öğretici bir eserdir. İçindeki öykü ve fabllar, atasözleri ve deyimler ile  başlı başına bir kültür hazinesidir. Esere, çeşitli devirlerde edip ve alimlerce şerhler (açıklama-tefsir) yazılmıştır. Ünlü İran şairi Molla Camî, Mevlânâ‘nın büyüklüğünü anlatmak için: “Peygamber değildir; ama kitabı vardır.” gibi güzel bir söz  demiştir.
Eserleri
 • Şiir: Birkaç adet Türkçe şiiri vardır.
 • Divân-ı Kebir: (Farsça Şiirlerinden oluşan)
 • Fîhi Mâfih: (Ne varsa içindedir; nesir)
 • Mecâlis-i Seb'a: (Yedi Meclis; nesir)
 • Mektubat: Devrin büyüklerine yazılmış; 145 mektuptan oluşur.

SULTAN VELED (1224-1312)

 
 • Mevlânâ’nın oğludur.
 • Mevlevilik tarikatının kurucusudur.
 • Mevlevîliğin yayılması için çalıştı.
 • Eserlerini Farsça yazan şair; Türkçe şiirler de yazmıştır.
 • Tasavvuf esaslarını yaymak için yazdığı sade Türkçeyle yazdığı şiirler önemlidir
Eserleri:
 • İbtida-name (Farsça mesnevi)
 • İntiha-name (Farsça mesnevi)
 • Rübab-name (Farsça mesnevi)
Sabah Dershanesi Alıntıdır...........

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme