Türklerin İslamiyeti Kabulü

-Türkler ve müslümanlar arasındaki ilişki ilk defa Hz Ömerin sasani devletini ortadan kaldırması sonucu komşu olduğumuzdan olmuştur.

-Hazarlarla Hz Osman zamanında Türkler ve müslümanlar arasında ilk savaş yapılmıştır.

-Emeviler zamanında Emevilerin milliyetçi ırkçı yaklaşımlarından dolayı islamiyet Türkler arasında yayılmamıştır.

-Abbasilerin ılımlı politikaları nedeni ile Abbasiler döneminde müslümanlık türkler arasında yayılmaya başlamıştır.

Türklerin İslamiyete Girmesini Kolaylaştıran Etmenler


-İslamiyetteki tek tanrı, allah inancı ile türklerdeki gök tanrı inancı arasındaki benzerlik,

-İslamiyetteki ahiret inancının eski türklerde ölümden sonra hayata inançla benzerlik göstermesi,

-İki dinde de kurban kesme adetinin olması,

-Türklerdeki cihan anlayışı ile islamiyetteki cihat anlayışının benzeşmesi,

-Cennet ve ehennem kavramlarının her iki toplumdada benzerlik göstermesi,

-Ahlak kurallarına her iki toplumdada verilen önem,

-Tüccarların karşılıklı etkileşimleri,

Türkler İslam Dünyasına Ne Katkılar Vermişlerdir?


-Gazneliler ve Selçuklular Abbasi halifesini korumuşlardır.

-Birçok bilim adamı yetiştirmişlerdir.

-Cami, medrese gibi mimari eserler vermişlerdir.

-Haçlılara karşı birleşilerek direnilmiştir.

-İslamiyeti Hindistan'a Asyaya yaydılar.

-İslam Dünyasındaki iç karışıklıkları önlediler.

-Talas savaşında yardımcı oldular

 

Talas Savaşı


Abbasiler ve Çinliler arasında yapılmıştır.

NEDENLERİ:

-Orta Asyada bulunan otorite  boşluğu,

-Çinin ipek yoluna hakim olma isteği,

-İslamiyeti yayma isteği.

SONUÇLARI:

-Türk kavimlerinin desteği ile savaşı Abbasiler kazandı,

-Türkistan çin egemenliğine girmekten kurtuldu,

-İslamiyete Türkler arasından katılım hızlandı,

-Çinlilerden öğrenilen kağıt yapma tekniğini öğrendiler,

-Türkler Abbasi yönetiminde görev almaya başladılar.

 

 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme