Türk Edebiyatında İlkler

 • İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi'nin 1859 yılında yazdığı Şair Evlenmesi
 • İlk yerli roman : Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eseri
 • Batı tekniğinin kusursuz biçimde uygulandığı ilk romanımız Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı romanıdır.
 • İlk çeviri roman :Yusuf Kamil Paşa'nın 1859 yılında  Fenelon’dan çavirdiği Telemak'tır.
 • İlk köy romanı :Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı romanıdır.
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf 'un Eylül adlı romanıdır.
 • İlk realist roman :Recaizade Mahmut Ekrem'in  Araba Sevdası adlı romanıdır.
 • İlk resmi Türkçe gazete :Takvim –i Vakayi'dir.
 • İlk yarı resmi gazete :Ceride-i Havadis'dir.
 • İlk tarihi roman :Namık Kemal'in yazmış olduğu Cezmi ve A. Mithat'ın Yeniçeri adlı eseridir.
 • İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi'nin çıkarmış olduğu Tercüman-ı Ahval'dir.
 • İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
 • Şinasi İlk şiir çevirisini yapan noktalama işaretlerine ilk kez  kullanan ve ilk makaleyi yazan edebiyatçımızdır.
 • A.Hamit Tarhan aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan şairimizdir. (Eşber veya Sardanapal)
 • A.Hamit heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eserimizin sahibidir.(Nesteren)
 • İlk bibliyografya Katip Çelebi'nin Keşfü’z Zünun adlı eseridir.
 • İlk hatıra kitabı Babürşah'ın Babürname adlı eseridir.
 • İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.
 • İlk tezkire Ali Şir Nevai'nin Mecalisün Nefais adlı eseridir.
 • İlk antoloji Ziya paşa'nın Harabat adlı eseridir.
 • İlk atasözleri kitabı Şinasi'nin Durub-i Emsal-ı Osmaniye adlı eseridir.
 • İlk mizah dergisi Teodor Kasap'ın çıkardığı Diyojen'dir.
 • İlk hikaye kitabı  A:Mithat'ın Letaif-i Rivayet adlı eseridir.
 • İlk fıkra yazarımız Ahmet Rasim'dir.
 • Türkçe yazılan ilk kitap Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseridir.
 • İlk siyasetname Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseridir.
 • İlk mensur şiir örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır.
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini Mehmet Emin Yurdakul kullanmıştır.
 • Dünya edebiyatındaki ilk modern roman Cervantes'in Don Kişot adlı eseridir.
 • İlk makale Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'dir.
 • İlk edebi bildiriyi Fecr-i Ati topluluğu yayımlamıştır.
 • Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser  Yusuf Has Hacib'in KUTADGU BİLİG adlı eseridir.
 • İlk seyahatname SEYDİ ALİ REİS'in MİR’ATÜL MEMALİK adlı eseridir.
 • İlk Edebiyat tarihçimiz Abdulhalim Memduh Efendi'dir.
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülü'dür.
 • Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseridir.
 • Klasik nazım biçimlerinden farklı ilk örnekleri veren TEVFİK FİKRET'dir.
 • Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı Süleyman paşa'nın SARF-I TÜRKİ adlı eseridir.
 • İlk naturalist eserimiz  Nabızade Nazım'ın  Zehra adlı kitabıdır.
 • Nedim, mahallileşme akımının Divan Edebiyatındaki temsilcisidir.
 • Şarkı  türünü ilk ortaya çıkaran  NEDİM'dir.  
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi Kamus'ul Alam adlı eserdir.
 • İlk sözlüğümüz Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-it Türk adlı eseridir.
 • İlk Türkçe sözlüğümüz Şemsettin Sami'nin Kamus-ı Türki adlı eseridir.
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin Göktürklere ait Orhun Abideleri'dir.
 • R. Mahmut Ekrem edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan yazardır.
 • Mehmet Emin Yurdakul Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden ilk edebiyatçıdır. 
 • Ömer Seyfettin konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarıdır.
 • Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiir A. Hamit'in Validem adlı eseridir.
 • İlk köy şiiri Muallim Naci'nin Köylü Kızların Şarkısı adlı eseridir.
 • İlk alfabemiz Göktürk Alfabesi'dir.
 • Tekke şiirinin öncüsü Ahmet Yesevi'dir.
 • İlk Türk destanı  Alp Er Tunga Destanı'dır.
 • Türk edebiyatında batılı anlamda ilk eleştirinin sahibi Namık Kemal'dir.
 • Haldun Taner Türk edebiyatında epik tiyatro türünün kurucusudur.
 • İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım'dır.
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi Sinan Paşa'dır.
 • Dünyanın bilinen ilk destanı Sümerlerin Gılgamış Destanı'dır.
 • Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı  Kırgızların Manas Destanı'dır.
 • Edebiyat kelimesini Türk edebiyatında ilk kullanan Şinasi'dir.
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman Ateşten Gömlek'tir.
 • Aristofanas, komedi türünün ilk büyük ustasıdır.
 • Aiskylos trajedi türünün ilk büyük ustasıdır.
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı A.Vefik paşa'dır.
 • Montaigne deneme türünün kurucusudur.
 • İlk divan şairimiz Hoca Dehhani'dir.   
 • Hikayede Anadolu'yu gerçek anlamda ilk kez  işleyen Refik Halit Karay'dır.
 • En başarılı psikolojik romanımız P.Safa'nın 9.Hariciye Koğuşu adlı eseridir.
 • Tevfik Fikret , Şermin adlı eseri ile ilk çocuk şiirlerini yazan edebiyatçımız olmuştur.
 • Genç Kalemler Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organıdır.
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Türk Edebiyatında İlkler"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top