Türk Edebiyatında İlkler

 • İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi'nin 1859 yılında yazdığı Şair Evlenmesi
 • İlk yerli roman : Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eseri
 • Batı tekniğinin kusursuz biçimde uygulandığı ilk romanımız Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı romanıdır.
 • İlk çeviri roman :Yusuf Kamil Paşa'nın 1859 yılında  Fenelon’dan çavirdiği Telemak'tır.
 • İlk köy romanı :Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı romanıdır.
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf 'un Eylül adlı romanıdır.
 • İlk realist roman :Recaizade Mahmut Ekrem'in  Araba Sevdası adlı romanıdır.
 • İlk resmi Türkçe gazete :Takvim –i Vakayi'dir.
 • İlk yarı resmi gazete :Ceride-i Havadis'dir.
 • İlk tarihi roman :Namık Kemal'in yazmış olduğu Cezmi ve A. Mithat'ın Yeniçeri adlı eseridir.
 • İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi'nin çıkarmış olduğu Tercüman-ı Ahval'dir.
 • İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
 • Şinasi İlk şiir çevirisini yapan noktalama işaretlerine ilk kez  kullanan ve ilk makaleyi yazan edebiyatçımızdır.
 • A.Hamit Tarhan aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan şairimizdir. (Eşber veya Sardanapal)
 • A.Hamit heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eserimizin sahibidir.(Nesteren)
 • İlk bibliyografya Katip Çelebi'nin Keşfü’z Zünun adlı eseridir.
 • İlk hatıra kitabı Babürşah'ın Babürname adlı eseridir.
 • İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.
 • İlk tezkire Ali Şir Nevai'nin Mecalisün Nefais adlı eseridir.
 • İlk antoloji Ziya paşa'nın Harabat adlı eseridir.
 • İlk atasözleri kitabı Şinasi'nin Durub-i Emsal-ı Osmaniye adlı eseridir.
 • İlk mizah dergisi Teodor Kasap'ın çıkardığı Diyojen'dir.
 • İlk hikaye kitabı  A:Mithat'ın Letaif-i Rivayet adlı eseridir.
 • İlk fıkra yazarımız Ahmet Rasim'dir.
 • Türkçe yazılan ilk kitap Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseridir.
 • İlk siyasetname Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseridir.
 • İlk mensur şiir örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır.
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini Mehmet Emin Yurdakul kullanmıştır.
 • Dünya edebiyatındaki ilk modern roman Cervantes'in Don Kişot adlı eseridir.
 • İlk makale Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'dir.
 • İlk edebi bildiriyi Fecr-i Ati topluluğu yayımlamıştır.
 • Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser  Yusuf Has Hacib'in KUTADGU BİLİG adlı eseridir.
 • İlk seyahatname SEYDİ ALİ REİS'in MİR’ATÜL MEMALİK adlı eseridir.
 • İlk Edebiyat tarihçimiz Abdulhalim Memduh Efendi'dir.
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülü'dür.
 • Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseridir.
 • Klasik nazım biçimlerinden farklı ilk örnekleri veren TEVFİK FİKRET'dir.
 • Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı Süleyman paşa'nın SARF-I TÜRKİ adlı eseridir.
 • İlk naturalist eserimiz  Nabızade Nazım'ın  Zehra adlı kitabıdır.
 • Nedim, mahallileşme akımının Divan Edebiyatındaki temsilcisidir.
 • Şarkı  türünü ilk ortaya çıkaran  NEDİM'dir.  
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi Kamus'ul Alam adlı eserdir.
 • İlk sözlüğümüz Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-it Türk adlı eseridir.
 • İlk Türkçe sözlüğümüz Şemsettin Sami'nin Kamus-ı Türki adlı eseridir.
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin Göktürklere ait Orhun Abideleri'dir.
 • R. Mahmut Ekrem edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan yazardır.
 • Mehmet Emin Yurdakul Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden ilk edebiyatçıdır. 
 • Ömer Seyfettin konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarıdır.
 • Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiir A. Hamit'in Validem adlı eseridir.
 • İlk köy şiiri Muallim Naci'nin Köylü Kızların Şarkısı adlı eseridir.
 • İlk alfabemiz Göktürk Alfabesi'dir.
 • Tekke şiirinin öncüsü Ahmet Yesevi'dir.
 • İlk Türk destanı  Alp Er Tunga Destanı'dır.
 • Türk edebiyatında batılı anlamda ilk eleştirinin sahibi Namık Kemal'dir.
 • Haldun Taner Türk edebiyatında epik tiyatro türünün kurucusudur.
 • İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım'dır.
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi Sinan Paşa'dır.
 • Dünyanın bilinen ilk destanı Sümerlerin Gılgamış Destanı'dır.
 • Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı  Kırgızların Manas Destanı'dır.
 • Edebiyat kelimesini Türk edebiyatında ilk kullanan Şinasi'dir.
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman Ateşten Gömlek'tir.
 • Aristofanas, komedi türünün ilk büyük ustasıdır.
 • Aiskylos trajedi türünün ilk büyük ustasıdır.
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı A.Vefik paşa'dır.
 • Montaigne deneme türünün kurucusudur.
 • İlk divan şairimiz Hoca Dehhani'dir.   
 • Hikayede Anadolu'yu gerçek anlamda ilk kez  işleyen Refik Halit Karay'dır.
 • En başarılı psikolojik romanımız P.Safa'nın 9.Hariciye Koğuşu adlı eseridir.
 • Tevfik Fikret , Şermin adlı eseri ile ilk çocuk şiirlerini yazan edebiyatçımız olmuştur.
 • Genç Kalemler Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organıdır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme