Nef’i

Hayatı:


 • Asıl adı Ömer olan şairimiz Nef’i Mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır.
 • 1572’de Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. 1635’te ise İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.
 • Eğitim hayatı çok iyi geçti. Dönemin önemli hocalarından der aldı.
 • Padişah 1 Ahmet, 1. Mustafa ve 2. Osman döneminde yazdığı kasidelerle ün kazandı.
 • 4. Murat Döneminin en önemli şairlerinden birisidir.
 • Hiciv tarzının en önemli şairlerindendir. 4. Murat döneminde hiciv yazdırılmaya tövbe edildiği halde yine dayanamayarak Vezir Bayram Paşayı yeren hicvinden dolayı boğdurularak öldürüldü ve denize atıldı.
 • Duygularını ölçüsüz yaşayan Nef’i bunun bedelini hayatı ile ödemiştir. Eleştirilerinde çok aşırı bir dil kullanmış. Kasidelerinde çok ağır bir dil kullandı.
 • Övgü, şarap ikbal gibi temalara şiirlerinde sıkça yer verdi.
 • Hayal gücüne şiirlerinde çok önem verdi. Bu hayal güçlerindeki yoğunluğu şiirlerinin giriş bölümünde görmek mümkündür.
 • Hicivlerinde ağır bir dil kullanan Nef’i zaman zaman açık saçık kelimeler ve kaba söylemlere yer verilmiştir.
 • Divan Şiirinin en büyük kaside şairidir.
 • Siham-ı Kaza en önemli eserinden birisidir.

Başlıca Eserleri:

Divanı, Siham-ı Kaza
Kıt'a
Ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş
Vâr ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş
Gam çekme hakîkatde eğer ârif isen
Farz eyle ki el'ân yine âlem yoğ imiş

Siham-ı Kazadan

Gürci hınzırı a samsun-ı muazzam a köpek
Kande sen kande nigehbani-i alem a köpek
Vay ol devlete kim ola mürebbisi anun
Bir senin gibideni cehl-i mücessem a köpek
Ne gune kaldi meded devlet-i Al-i Osman
Hey yazuk hey ne musibet bu ne matem aköpek
Ne ihanetdür o sadra bu zamanda ki anun
Olmaya sahibi bir Asaf-ı kerem a köpek
Hidmet-i devlete sair vüzeradan göreler
Bir fürumaye koca ayuyı akdem a köpek
Bu mahlallerde ki Bagdadı ala şah-ı Acem
Arz-ı rumu ede teshir Abaza hem a köpek

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme