Değerlendirme Çeşitleri

Değerlendirmeyi, yönelik olduğu maksada göre de sınıflamak mümkündür. Buna göre üç türlü değerlendirmeden söz edilir:
1. Tanıma-yerleştirmeye yönelik değerlendirme,
2. Biçimlendirme-yetiştirmeye yönelik değerlendirme,
3. Sonucu görmeye yönelik değerlendirme.

  Tanıma-yerleştirme amacıyla değerlendirme, öğrenciyi belli bir eğitim programı veya eğitim programı birimine yerleştirmede kullanılmak üzere, öğrencinin özellikle ön-şart niteliğindeki mevcut davranışlarını belirlemek için dönem başında veya öğrenme güçlüğü hissedildiği durumlarda yapılır. Değerlendirmede, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alandaki davranışlar yanında psikolojik ve çevresel etkenlere bakılır. Bunlar yapılırken standartlaştırılmış tanıma testleri ile öğretmen yapısı ölçme aletleri ve gözlemlerden yararlanılabilir.

  Biçimlendirme-yetiştirmeye yönelik değerlendirmede bir yandan öğrencinin öğrenme hızı veya güçlüklerini gösteren emareler, diğer yandan da alınacak önleyici tedbirlere esas olmak üzere eğitim durumlarındaki yetersizlikler ve hatalar öğretim süreci içinde keşfedilir. Bunlar yapılırken biçimlendirme-yetiştirmeye yönelik değerlendirme kullanılmak üzere, özel olarak bilişsel alandaki davranışlara yönelik ölçme ve gözleme aletleri kullanılır.

  Durum muhasebesine (sonucu görmeye) yönelik değerlendirmede ise, öğrencinin yetişme seviyesi ile eğitim programının yetiştirme gücü hakkında bir değer biçmeye temel oluşturacak verilerin elde edilmesi ve kullanılması söz konusudur. Bu değerlendirme, dönem sonunda ağırlık verilen davranışların bir örneklemine göre geliştirilmiş bütüne dönük bitirme sınavları ile veya benzeri yollarla yapılabilir.


Yrd.Doç.Dr. Mehrali Calp

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme