2. Yeni Şiiri, Özellikleri ve Önemli Temsilcileri

İkinci Yeni Şiiri, Özellikleri ve Önemli Temsilcileri

Garip'e tepki olarak İkinci Yeni Hareketi 1960 öncesinde doğmuştur. . İlhan Berk, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Ülkü Tamer, Sezai Karakoç akımın belli başlı şairlerdir. Bu şairlere Perçemli Sokak'ı çıkaran Oktay Rifat da katılmıştır.

İkinci yeni Garip akımının aksine şiirde anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, somut yerine soyutu yeğleyerek halk şiirine sırtını çevirmiştir. İkinci yeni şairleri için biçim içerikten daha önceliklidir.
Mehmet H. Doğan İkinci Yeni Şiiri'nin ortaya çıkışını Garip akımının yozlaşmasına bağlamaktadır.

İkinci Yeni Şiirinin Öne Çıkan Temaları
İçe kapanma, bunalım, boşluk duygusu, şüphe, yalnızlık, yenilmişlik, yabancılık, bezginlik ikinci yenide en fazla öne çıkan temalar olmuştur. Kapalı ve sezdirmeli şiir anlayışı ile halk şiirinden kopuk bir özellik göstermektedir.
2. Dünya Savaşı ile gelen yoksulluk ve tek parti iktidarının baskıcı politikaları bu dönem aydınının kendini ifade ediş şeklini biçimlendirmiştir. Bu dönem şairleri kapalı bir dili tercih ederek kendilerine has bir dil dünyası kurmuşlardır. Bu sebeple bu dönem şiirlerini çözebilmek için donanımlı bir okur kitlesine ihtiyaç vardır.

İkinci Yeni Şiirinin Genel Özellikleri
- Günlük konuşma dili bir kenara itilerek dilin yapısı kasıtlı olarak değiştirilmiştir.
- Bilinçaltına yönelme hakimdir.
- Tekerleme, nükte ve şaşırtmacalardan uzak durulmuştur.
- Sürrealizm ve Dadaizm akımları İkinci Yeni'ye kaynaklık etmiştir.
- Toplumsal olmaktan ziyade bireyci bir şiir anlayışı hakimdir.
- İmgeleri kullanan bir şiir anlayışı vardır.
- Şiir diğer sanat dalları ile ilişki içerisinde olmuştur.
- Betimleme yöntemi sıkça kullanılmıştır.

Önemli Temsilcileri
Cemal Süreyye ( 1931-1990 )
Biçim kaygısı ilk şiirlerinde ağır basmaktadır. Şiiri duygulanımların, buluşların, yaşanılan gerçeklerin kendine özgü bir söyleyişin bütünüdür. Eski şiirle bağlarının imgeler yoluyla kurar.

Turgut Uyar ( 1927-1985 )
Öz ve biçim bakımından sürekli gelişen halk şiirinden divan şiirine kadar geniş bir kültürel birikimi değerlendirmiştir.

Edip Cansever ( 1928-1986 )
Anlatılmadan kalan, anlatılmayan şeyleri bulup çıkarmaya çalışmıştır. Uzun şiirlere eğilim göstermiştir. Divan şiirinden esintilere şiirlerinde yer vermiştir. İnsanın sıkıntılarını, bunalımlarını, endişelerini mitolojiden de yararlanarak usta biçimde dile getirmiştir. Şiirlerinde en çok insanın yalnızlığını anlatmıştır.

Ece Ayhan ( 1931-2002 )
İkinci yenide kendine has bir dil kurmaya çalışan ve şiirin uç noktalarında dolaşan şair Ece Ayhan'dır. Şaşırtma ve okuyucuyu sarsma anlayışı ile şiirler oluşturmuştur. Sürrealist akımı ustaca uygulayan şair birçoklarına göre dönemin en özgün şairidir.

Sezai Karakoç (1933- )
İkinci yeniye has dil ve anlatım özelliklerini kullanarak İslamiyet'e yönelik şiirler yazmıştır.  Şiirlerinde geleneği günümüze taşıyan Sezai Karakoç aşk, hürriyet ve yaşam olgularını işlemeye çalışmıştır.

İlhan Berk ( 1918- 2008 )
Yaşadığı dönemde bütün şiir akımlarının etkisi var olmasına rağmen her zaman kendine has çizgisini korumuştur. Bu özellikleri ile şiirimizde yenileşmeye açık bir şair olarak iz bırakmayı başarmıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme