DİVAN EDEBİYATINDA NESİR (DÜZYAZI):

 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR (DÜZYAZI):


 

 1. Sade Nesir
 • Halkı eğitmek ve bilgilendirmek için yazılan sade bir dille yazılmış nesirlerdir.

 • Bu nesirde; halka yönelik masal, efsane, öykü, destan, dinî ve tasavvufî konular işlenir.

 • Aşıkpaşazade, Mercimek Ahmet (Kabusname), Kul Mesut (Kelile ve Dimne) Evliya Çelebi (Seyahatname)...   2. Orta Nesir
 • Genellikle Tarih ve bilim kitaplarında görülebilen nesirdir.

 • Ustalık göstermek amacı olmadığı hâlde yine dedili sade nesirden ağırdır.

 • Katip Çelebi’nin bazı eserleri ve Naima Tarihi, Aşıkpaşazade,, Ebülgazi Bahadır Han, Peçevi, Mütercim Asım   3. Süslü (Sanatlı) Nesir
 • Bu nesre medrese öğrenimi görmüş, Osmanlıca’yı iyi bilen yazarlar yönelmiştir.

 • Bu nesirde; seci (düz yazıda kullanılan kafiye), söz ve anlam sanatları ve uzun cümleler görülür.

 • Dil, yabancı sözcükler  ve ağır tamlamalarla yüklüdür.

 • Sanatçı ustalığını gösterme amacı güder.

 • Ahlâk ve felsefe konularının işlendiği eserlerde , mektuplarda ve tezkirelerde görülür.

 • En güzel örneklerini veren yazarlar şunlardır: Sinan Paşa (Tazarruname), Veysî, Nergisî...


  Tezkire:
 • Ünlü kişilerin hayatının (biyografilerinin) toplandığı eserlerdir.

 • Tezkiretü’ş-şuara / tezkire-i şuara (şair), tezkiretü’l evliya (evliya), tezkiretü’l-hattatin (hattat), tezkire-i ilmiye (alim), tezkire-i musikişinasan (müzik sanatçıları)

 • Tezkireler ilk defa Acem(İran) edebiyatında ortaya çıktı.

 • İlk tezkiretü'ş-şuara’sını Ali Şir Nevai yazdı: Mecalisü'n-Nefais  Tarih:
 • Tarihi olay ve kişilerin anlatıldığı eserlerdir.

 • Örnek: Naima Tarihi,Peçevi Tarihi,  Tarih-i Cevdet...
Sefaretname:

 • Siyasî bir görevle yurtdışına gönderilen kişilerin  gittikleri yerleri anlattığı eserlerdir.

 • Eser: Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi- Sefaretnamesi
Seyahatname:

 • Yazarların gezip gördükleri yerleri siyasi,kültürel,coğrafi olarak anlattıkları eserledir.

 • Seyahatnameler tarihi bir belge niteliği de taşırlar.

 • İki eser: Piri Reis-Kitab-ı Bahriye; Evliya Çelebi-Seyahatname


 

  Siyasetname:
 • Yöneticilik sanatına alakalı bilgiler ve yöntemler veren edebi eserlerdir.

 • En önemli ve ilki ise Yusuf Has Hacib’in Kudatgu Bilig adlı kitabıdır.

 • Siyasetnamelerin en ünlüsü muhakkak ki  Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün Siyasetname’sidir.  Münazara:
 • Birbirine zıt  iki öğenin ya da karşıt iki görüşün karşılaştırıldığı yapıtlardır.

 • Şiir ya da düzyazı olarak yazılabilir.  Münşeat:


Mektuplardan ya da farklı konulardaki düzyazılardan oluşur.

a. Resmi yazılardan oluşan münşeatlar

b. Her türden kişinin mektuplarından oluşan münşeat

C. Şairlerin mektuplarından oluşan münşeatlar.

 

  Surname: •   Düğün törenlerinin anlatıldığı eserlerdir.


  Gazavatname: •   Kahramanların savaşlarının anlatıldığı eserlerdir.


  Evliya Tezkiresi:
 • Din büyüklerinin gerçek ya da efsaneleşmiş hayatları ve kerametlerinin anlatıldığı eserlerdir.

 • Vaazlar ve ahlaki öğütler de yer alır.

 • Sinan Paşa (Tezkiretü’l-Evliya), Ahmed Hilmi (Ziyaret-i Evliya)  Kısas-ı Enbiya:
 • Peygamber kıssalarının anlatıldığı eserlerdir.  Siyer:
 • Hz. Muhammed’in ve dört halifenin hayatının anlatıldığı eserlerdir.  Hilye:
 • Peygamberimizin iç ve dış özelliklerinin anlatıldığı eserlerdir.Sabah Dershanesi Alıntı..............................................

 


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme