Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

A: Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

B: Yürütme ile İlgili Görev ve Yetkileri

C: Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri

 

A: Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri •  Gerekli gördüğü taktirde yasama yılının il gününde TBMM' ye açılış konuşması yapabilir

 • Gerekli gördüğü hallerde TBMM'yi toplantıya çağırabilir.

 • Çıkarılan kanuları yayımlar

 • Kanunları tekrar görüşülmesi için meclise geri gönderebilir.

 • Anayasal değişiklikleri gerekli gördüğü hallerde halkın oyuna sunabilir.

 • Gerekli durumlarda anayasa mahkemesine iptal davası açabilir.

 • TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verir


B: Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkileri • Seçilen başbakanı atamak veya başbakanın istifasını onaylamak.

 • Başbakanın isteği üzerine bakanları atamak veya görevlerine son vermek.

 • Gerekli hallerde bakanlar kuruluna başkanlık edebilir ve yine gerekli hallerde bakanlar kurulunu toplayabilir.

 • Yabancı ülkelere temsilciler gönderir. Türkiye'ye gelen yabancı temsilcileri kabul eder.

 • Milletler arası yapılan anlaşmaları onaylar ve yayımlar.

 • Türk Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığını temsil eder (TBMM Adına)

 • Genel kurmay başkanını atar.

 • Gerekli hallerde Milli güvenlik kurulunu toplantıya çağırır.

 • MGK'ya başkanlık eder

 • Bakanlar kurulu kararıyla olağan üstü hal ve sıkıyönetim kararı çıkarır.

 • Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahiptir.

 • Kararnameleri imzalar.

 • Özel durumlarda suçluların cezalarını hafifietmek ve ya kaldırmak

 • DDK (Devlet Denetleme Kurulu) üye ve başkanlarını atamak ve araştırma denetleme yapmak.

 • YÖK üyelerini seçer.

 • Üniversitelerin Rektörlerini seçer.


C: Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri: • Anayasa Mahkemesine üye seçmek (14 üye)

 • Danıştay üyelerinni dörtte birini seçer

 • Yargıtay cumhuriyet baş savcısı ve yargıtay cumhuriyet baş savcısı vekilini seçer.

 • Askeri yargıtay üyelerini de seçer

 • Askeri İdare yüksek mahkemesi üyelerini seçer.

 • Hakimler ve savcılar yüksek kuruluna  4 üye seçerr.


 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme