Divan-ı Lügati't Türk

1. Divan-ı lugat-ı Türk 11. yüzyılda yazılmıştır.
2. Türkçenin ilk sözlüğüdür, antolojisidir, ansiklopedisidir ve ilk dil bilgisi kitabıdır.
3. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin nde kadar büyük bir dil olduğunu göstermek için yazılmıştır.
4. Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınmıştır.
5. Yazar bu eseri oluştururken  birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
6. Sözcüklerin anlamını verirken onları örnekleyen   atasözleri,maniler ve şiirler kullanmıştır. (Bu özelliğinden dolayı, kendinden sonraki Türk yazını için hemde etnografya açısından  çok önemli bir kaynak ve öncü olmasını sağlamıştır.)
7. Eser aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
8. Eserde 7500 Türkçe kelimenin ayrıntılı açıklaması yapılmıştır. Sözcüklerin anlamı, şiirlerden,atasözlerinden, ağıtlardan,manilerden örnekler verilerek açıklanmıştır.
9. Eser Arapça yazılmıştır, içinde yer alan örneklei Türkçedir.
10. Eserde sadece  kelimelerden ibaret değildir; çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır.
11. Yazar kelimelerin anlamlarını  açıklarken o sözcük ya da sözün kullanıldığı Türk boyları hakkında da geniş bilgiler verir.
12. Sözcüklerin kullanılışını, kullanış alanlarını örneklendirir. Yazar, Türkçenin önemini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar.
13. Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli kaynak teşkil eder.
14. Yazar, eserini oluşturan kaynakları Türk boyları arasında dolaşarak onların yardımları ile derlemiştir. Türk boylarının yaşadığı bölgeler,geçim kaynakları coğrafi bilgler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir.
15. Eserin sonunda Türklerin yaşadığı yerleri gösteren coğrafi bir harita yer almaktadır.
16. Bağdat'ta yazılmıştır. Divanü Lügati't-Türk Türkçenin ilk sözlüğüdür.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme