Gazel

Gazel

 • Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir.

 • Divan edebiyatının en fazla kullanılan nazım biçimidir gazeller.

 • Gazelde; başta aşk, sevgi, güzellik gibi lirik konular olmak üzere felsefî, dinî ve öğretici konular işlenebilir.

 • Konularına göre şu adları alır: âşık-âne, rind-âne, şûh-âne, hikemî...

 • Gazellerin özel bir adı yoktur; genelde rediflerine göre adlandırılır.

 • Nazım birimi beyittir.

 • Kafiye düzeni: aa ba ca...

 • Kaynağı Arap şiiridir; kasidenin tegazzül bölümünden oluşmuştur.

 • Genellikle gazelin beyitleri arasında herhangi bir konu bütünlüğü yokturdur; her beyitte farklı bir konu işlenebilir.

 • İç uyakların bulunduğu gazellere musammat gazel denir; bu gazelleri oluşturan beyitler ortadan ikiye bölündüğünde abab, cccb, dddb şeklinde dörtlükler oluşur. • Gazelde bütün beyitlerde aynı konu işleniyorsa “yek-ahenk”; 

 •  Bütün beyitler aynı söyleyiş güzelliğindeyse “yek-avaz” adını alır. 

 • Gazelin ilk beytine “matla” (doğuş yeri), 

 • Son beytine “makta” (kesme yeri) denir. 

 • İlk beyitten sonraki beyte "hüsn-i matla" (güzel başlangıç), 

 • Son beyitten öncekine "hüsn-i makta" (güzel bitiriş) denir. 

 • Gazelin en güzel beyti ise "beytü'l-gazel" ya da "şah beyit" adıyla anılır. 

 • Şair, mahlasını (şairin takma adı) maktada ya da "hüsn-i makta”da söyler.

Önemli Gazel Şairleri


 • Fuzuli

 •  Baki

 •  Nedim

 • Necati

 • Şeyhülislam Yahya

 •  Naili

 •  Şeyh Galip 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme