Eğitim

Bugün eğitim sistemimiz içinde kullanılan eğitim- öğretim kavramları genelde birbirine karıştırılmakta hatta çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır.

Oysa bu iki kavram birbirinden ayrıdır ve içerik olarak ta farklıdır.Eğitim çok geniş kapsamlı bir olgudur. En geniş anlamıyla insanları belirli amaçlara göre yetiştirmek ve onların davranışlarını değiştirme süreci olarak tanımlanabilir.

Eğitim kişinin hayatı boyunca devam eden yaşam ve tecrübelerinin bütünü olarak kabul edilir.

Öğretim ise eğitim sürecinin içinde yer alan alt sistemlerden biridir.Eğitim zaman mekan boyutunda kapsamlı ve çok yönlüdür.Eğitimin amaçları öğrenme yoluyla gerçekleşir.

Öğrenme ve eğitim iç içe olan süreçlerdir ama yanı şey demek değildir.

Toplumun kültürü ( Ahlaki normları, değerleri, inançları, gelenekleri) eğitim aracılığı ile bireylere aktarılırve böylece yaşaması canlı kalması sağlanır.

Tüm toplumlar kendi kültürlerini, değerlerini yeni kuşaklara eğitim yolu ile aktarırlar, bu aktarma kapsamındaki en önemli kurumlardan biri de okuldur.

Genel olarak eğitimin özelliklerine bakacak olursak;

-          Eğitim bir süreçtir ( Eğitim sürecini birbirini izleyen ve birikim yapan öğrenme ve öğretme olayları oluşturur)

 

-          Eğitim amaçlı bir etkinliktir ( Eğitim amaçla başlar öğretme ve öğrenme etkinlikleriyle devam eder)

 

-          İnsan davranışındaki değişmeler istendik yöndedir. ( Eğitim bilinçli yapılmalı hedefler rast gele seçilmemelidir)

 

-          Eğitim süreci sonunda bireyin davranışlarında bir değişme yada gelişme olmalıdır .( Bu gelişme zihinsel, devinsel, sosyal, duyuşsal alanlarda görülür)

 

-          Bireyin davranışındaki değişme yada gelişme bireyin yaşantısı sonucu oluşmalıdır.( Yaşanılmış yaşantı bireyin davranışlarında kalıcı iz bırakır ve değişikliğe neden olur.)

 

Öğretme ise herhangi bir öğrenmeyi sağlama ve rehberlik etme etkinliğidir.Öğretme, öğrenmenin belli bir amaç doğrultusunda başlatılması, yönlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.

Çağdaş eğitim sistemi çerçevesinde öğretme bilgi aktarma demek değildir öğrenciye bilgiye ulaşma ve onu kazanma yollarının öğretilmesidir.

Öğretimin özelliklerine bakacak olursak;

 

-          Öğretim bir süreçtir

-          Öğretim planlıdır

-          Öğretim öğrencide kalıcı  davranış değişikliği  oluşturma amacındadır

-          Öğretim öğrenmenin başlatılması ve sürdürülmesi etkinliklerini içerir

 

Akademik konular dışındaki kültürel aktarımda ailenin ve toplumun eksik kaldığı yetersizlikleri okul kapatmalıdır.

Bizim eğitim sistemimizdekültürel aktarım  aslında hedefler arasında olduğu halde ağırlıklı olarak  akademik öğretim  yapılmakta çok önemli olan bu boyut ihmal edilmektedir.

Böylece sağlıklı bir toplum için nitelikli bireylerin yanı sıra toplumun değerlerini, ahlakını inançlarını özümsemiş bireylerin yetişmesi zorunluluğu ikinci plana itilmiştir.

Birey anaokuluna başladığı andan itibaren amaç içinde yaşadığı topluma göre sosyalleşmesi, toplumun kültürünü kazanması,toplumu benimsemesi ve toplum kültürünü geliştirmesi olmalıdır.

Çocuğun sadece akademik konularda yetiştirilmesi eğitim sürecinden geçtiği ve toplum yaşamına hazır olduğu anlamına gelmez.

Günümüz koşullarında bilgiye ulaşmak çok kolaydır ama kültür ,değerlere ulaşmak zaman , çaba ,emek isteyen uzun soluklu bir süreci kapsar .Ve bu sürecin rehberlik eden eğitimci tarafından yönlendirilip,takip edilmesi zorunludur.

Burada öğretmenlere de  büyük  görev düşmektedir , bu değerleri ders konularına dahil ederek yada özel zaman dilimleri yaratarak öğrencilere kazandırmaları gerekir.

Aksi halde şu an zaten var olan kültürel erozyon, tahrip hızla sürecek ve canlı bir değer olan kültürel ögeler yavaş, yavaş yok olmaya yüz tutacaktır.

Kökleri ve değerleri olmayan bir toplum mutsuz , yalnız ve hedefsiz olma yolunda hızla ilerler  ve sömürülmeye çok uygun bir zemine oturur.

Bunun önüne geçmenin tek yolu eğitimin hedeflerinin iyi ve gerçekçi belirlenmesi ,taviz verilmeden eğitim sürecinin eğitimin tüm basamaklarında tamamlanmasıdır.

 

 

 

 

 

Yrd.Doç. Dr. Aşkım Hatunoğlu

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme