YAKINÇAĞ (18. YY)’ DA AVRUPA

ABD’NİN KURULMASI (1787)

Amerika’nın keşfedilmesinden  sonra ispanyollar, Portekizler, İngilizler  ve Fransızlar  bu topraklarda sömürge koloniler kurmuşlardır. Bu koloniler gelecekte birleşerek  kurulacak ABD’nin temelini oluşturur. Önceleri ingiltere bu kolonilere normal bir şekilde  davranırken ardından, İngiltere’nin girdiği uzun  savaşlar nedeniyle  ekonomisi bozulmuş bozulan ekonomisini düzeltmek içinde Amerika’daki kolonilerine aşırı vergiler yüklemeye başlamıştır.

Bu daha fazla katlanamayan koloni  Bunu üzerine I. Filedelfiya kongresiyle ingiltere’ye resmen savaş ilan etti. I. Filedelfiya kongresiyle  elde ettikleri bazı kazanımları II. Filedelfiya Kongresiyle bağımsızlıklarını ilan ederek  yeni bir döneme başladılar. Daha sonra  bu koloniler Fransa, ispanya ve Hollanda’nın tam desteğini alınca İngiltere Versay Antlaşması’yla (1783) kolonilerin bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.
Bu koloniler  daha sonra 1787′de Amerika Birleşik Devletleri adıyla yeni bir federal devlet kurdu.

Sonuç:

Yayımladıkları İnsan Hakları Beyannamesi Avrupa’ya örnek teşkil etmiştir..
ABD, Avrupa’ya karşı dünya siyasetinde denge unusuru oluşturmuştur.
• Avrupa’da Amerika’ya yoğun göç dalgası olmuş, böylece Avrupa’da işsizlik azalmıştır.

FRANSIZ İHTİLALİ (1789) İç Nedenler


Fransa’da kral ülkenin mutlak egemeniydi. Savaşlara harcanan masraflarla  saray masrafları, israf  ekonomiyi zayıflatınca mecburenvergiler arttırıldı. Soylular lüks, zevk, sefa içinde yaşarken halk yoksulluk içinde yaşıyordu.;  Halk asiller, din adamları, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sosyal sınıflara ayrılmıştı. Papazlar ve asiller ülkede en ayrıcalıklı sınıftı. Burjuvalar ticaretle uğraşıyorlardı fakat siyasî hakları yoktu, toplum üzerinde etkin değildi. Köylüler ise sürekli üretim ağır vergilerle toplumun yükünü çekmelerine rağmen hiçbir hakka sahip değildi.

Sonuçları:

Fransız İhtilali ile Yeni Çağ sona erdi, Yakın Çağ başladı. Hürriyet, adalet ,eşitlik,  milliyetçilik fikirleri yayıldı. Milliyetçilik fikriyle büyük imparatorluklar sarsıldı(Osmanlıyı en çok etkileyen sonuç), mutlak krallıklar zayıflayarak milli devletler kurulmaya başladı, Avrupanın haritası değişti, ihtilâl Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımı başta olmak üzere etkilendi. Ülkede büyük isyanlar çıktı ve ülkelerin dağılmasında önemli rol oynadı. Osmanlı Devleti’nde demokrasi hareketlerinin başlaması halkın yönetime katılması  ise olumlu etkileridir.

Viyana Kongresi (1815)


Viyana Konferansında ingiltere, Prusya ,Rusya,  Avusturya kurdukları düzeni koruyabilmek için aralarında bazı antlaşmalar yapmışlardır. Mevcut düzen olan mutlak krallık sistemini koruyabilmeyi istiyorlardı.
Sınırların çizilmesinde Milliyet, din, dil faktörü gözetilmediğinden mutlak barış ve huzur sağlanamamıştır.
Rusya, Osmarlı Devleti’nin topraklarını  paylaşmak istemişse de bu isteği ingiltere’nin çıkarlarına ters düştüğünden İngiltere  kabul etmemiştir. (İlk kez Şark Meselesi ortaya çıkmıştır.)

Sanayi inkılâbı


Bilim ve teknoloji gelişmeleriyle buharın makinalarda kullanılması üzerine sanayi inkilabı ilk kez ingiltere’de başlamıştır. Sanayi İnkılabı sonucunda, hammadde ve pazar arayan devletler gruplara ayrılmaya başladı. Sömürgecilik anlayışı  gelişti. Avrupa’da Büyük fabrikalar kuruldu bu ise beraberinde  işçi sınıfını ortaya çıkardı. Sosyalizm, emperyalizm gibi yeni kavramlar ortaya çıktı. Köyden kente göç başladı.

1870′de İtalya’nın Siyasi Birliğini Kurması  1871′de Almanya’nın Siyasal Birliğini Kurması
Sonuçları:


* Avrupa’da güçler dengesi tamamen değişti
Fransa ve Avusturya büyük bir güç kaybına uğramıştır.
Dengelerin korunması ve çıkarların güdülmesinden dolayı yeni ittifaklar kurulmuştur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme