Atatürk’ün Temel İlkeleri  • Cumhuriyetçilik

 • Milliyetçilik

 • Halkçılık

 • Laiklik

 • İnklapçılık

 • Devletçilik


 

Cumhuriyetçilik • Halkın yönetimde aktif olduğu demokratik bir sistemdir.

 • Millet iradesinin sandıkla yönetime yansımasıdır.

 • Milli egemenliğin beraberinde getirdiği zorunlu ihtiyaç

 • Saltanat ve monrşinin zıttıdır.

 • Siyasal bir nkilaptır.

 • Atatürrkün en büyük eserim diye belirttiği ilkedir.


 

Aşağıdaki inkılaplar Cumhuriyetçilik ilkesini güçlendirmek için yapılmış siyasi inklaplardır.

 • Tbmm’nin açılarak halkın yönetime katılması

 • 1921 Anayası ile 1924 anayasasının meclis tarafındankabul edilmesi.

 • Halkın yönetime katılımını sağlayan cumhuriyet rejiminin ilanı

 • Cumhuriyet rejiminin ve demokrasının gereği olan çok prtili hayata geçiş

 • Halifeliğin kaldırıması ile rejime karşı oluşacak tehditin kaldırılması.

 • Yurttaş olarak kadınlarında erkeklerle ayna haklara sahip olarak demokraside yerlrini almaları.

 • Semen yaşının düşürülmesi ( Katılımın artmasını sağlamıştır.)Milliyetçilik • Kurtuluş savaşının omurgasını oluşturan bir ilkedir.

 • Milliyetçilik faşizmin aksine din, dil,ırk gözetmeksizin ortak geçmiş, ulusal menfaat noktasında birleşen herkesi kastetmiştir.

 • Vatan sevgisi milli birlik ve beraberlikle sağlanmıştır.


Aşağıdaki yapılan İnklaplar Milliyetçilik ilkesini güçlendirmek amacıyla yapılmıştır.

 • Sınırlarımızı belirlemek amacı ile savaşla kazandığımız yerler olan misak-ı Milli sınırları gösterilmiştir.

 • Türk tarihinin araştırılması amacıyla Türk TarİH Kurumu kurulmuştur.

 • Türk dilinin kökeni ve gelişiminin araştırılması için Türk Dil Kurumu kurulmuştur.

 • Denizlerde bağımsızlığımızı kazandıran kabotaj kanunu çıkarılmıştır.

 • Türk parasının değerini artırmak için türk parasını koruma önlemleri alınmıştır.

 • Reji idaresi tamamen millileştirilmiştir.Devleçilik • Ekonomi ile ilgili olarak devletin büyümesini, gelişmesini  sağlayan her şey devletçilik ilkeleri arasındadır.

 • Eski gelenekte yer olan halk devlettir anlayışını silerek, devlet halk içindir anlayışını hakim kılılmaktır.

 • Mevcut durumdu ihtiyaca göre uygulanmıştır.


          Aşağıda yapılan inkılaplar devletçiliği güçlendirmek amacıyla yapılmıştır.

 • 1930’da Merkez Bankasının kurulması

 • MTA,  Etibank, Sümerbank gibi kuruluşların devlet tarafından kurulması.

 • 1. VE 2 . Beş yıllık sanayi planlarının yapılarak bir hedefin belirlenmesi.

 • Kamu İktisadi Teşkilatının kurulması.Halkçılık • Toplumdaki her türlü sınıfsal, dinsel, ırksal farklılıkları kaldırarak herkesi eşit şartlarda yaşadığı  bir devlet kurmak


Aşağıda halkçılık ilkesi ile yapılan inklaplar bulunmaktadır.

 • Halkevlerininaçılarak kültürel hayatın güçlendirilmesi.

 • Soyadı kanunu kabul edilerek hakl arasındaki sınıflar kaldırılmış herkes Unvanı yerine ad soyadı ile hitap edilerek zümreler etkisini yitirmiş.

 • Halktan alınan aşar vergisinin kaldırılarak halkın üretime olan katkısı sağlanmış hem de halk üzerindeki büyük bir yük kaldırılmıştır.

 • Kılık kıyafet kanunu ile toplumda ayrıcalık oluşturacak her türlü sınıf kaldırılmaya çalışılmış.

 • Medeni kanun kabul edilmesi ile bir hukuk düzeni içerisinde yasalar çerçevesinde adi bir düzen gelmiş ( Özellikle evlenip boşanmalarda kadına güvenceler geirilmiştir.)

 • Kız okulları, erkek okulları gibi kurumların yerini karma eğitim veren kurumlar almıştır.Laiklik • Din ve devlet işlerinin ayrılığı esasına dayanır.

 • Herkes vcdanen de dinen de özgürdür.

 • Akıl ve bilimi temele koyar


Aşağıda Laiklik ilkesi ile yapılan inklaplar bulunmaktadır.

 • Saltanatın kaldırılması

 • Halifeliğin kaldırılması

 • Eğitimin tek elden yürütülmesi için Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulü

 • Tekke ve zaviyelerin amaçlarından uzaklaştığı için kapatılması

 • Medreselerin kapatılması

 • Şeriat mahkemelerinin kaldırılması

 • Anayasadan devletin dini islamdır maddesinin çıkarılması


 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme