Yazılı Anlatımda Yaratıcılığın Yeri

 

Yazınsal yaratıcılık, yaratıcı çalışmaların temel anlayışı olan, kendini tanıma, düşünerek karar verme, planlama, bu plan ve kararları eyleme dönüştürme sürecinin, uygulamalarla yaşama geçilmesidir. (Sever,1991)
Yazınsal yaratıcılığın çeşitli uygulama biçimleri vardır. 1980'li yıllarda Batı Almanya'daki çalışmalar önce lise daha sonra da ortaokul öğrencilerinin atölye etkinlikleriyle sürdürülmüştür. Öğrencilerin özgür yazınsal çalışmalarını desteklemek amacı temel alınmış; daha sonra yazıların üzerinde tartışmalı toplantılar düzenlenerek, çalışmalar değerlendirilmiştir.
Yazınsal yaratıcılık uygulamaları için diğer örneklerden bazıları şöyle sıralanabilir:
a) Okunan bir öykü, fıkra, şiir, makale, deneme, vb'nin yarıda kesilerek, öğrencilerden sözlü yada yazılı olarak tamamlamalarının istenmesi.
b) Çeşitli edebi türlerin bir bölümünün verilmeyerek, (örneğin, öykünün çözüm bölümü) öğrencilere tamamlattırılması.
c) Verilen bir öykünün, öğrenciler tarafından kahramanlarının değiştirilip yeniden yazılması.
d) Öğrencinin bir kahramanın yerine kendisini koyup, yeni bir öykü (ya da bir bölümünü) oluşturması. (Sever,1991)
Yazınsal yaratıcılıkta, yeniden bir bütün oluşturmaya yönelik uygulamalar, öğrencilerin düşün ve imgelem gücünü harekete geçirir. Öğrencilere anlama ve anlatma becerilerini kullanma olanakları yaratır; onları değişik yeniliklere yöneltir.
Aynı öyküyü tamamlamak durumundaki öğrencilerin yaklaşımlarındaki farklılık ve yeni deneyimler sınıfta yaşantı zenginliğinin oluşmasına neden olur. Öğrencileri tek yanlı olmaktan ve kalıp düşüncelere bağlanmaktan kurtarır. Olayları nesnel, bağlantısız ve gözlemci bir yaklaşımla değerlendirmeyi ilke edinir. İnsanların farklı düşüncelere sahip olabileceğini anlar. Özeleştiri yapma olanağına kavuşarak demokratik tutum ve tavır geliştirir.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme