Garip Akımı ve Sanatçıları

GARİP AKIMI Orhan Veli, M. Cevdet, Oktay Rıfat   Sürrealizmden etkilendiler.  Akımın kuramcısı O. Veli; öldükten sonra M.C ve O. R. yeni bir şiir söyleyişine (kapalı, imgesel şiire) yöneldiler.  Şiir ölçü ve uyaktan kurtarılmalıdır.  Şiirde asıl olan şey söyleyiştir; dildeki her sözcük  şiire girmeli; şairanelikten uzak durmalıdır. Şiir dili halkın

7 Ekim 2014 Saat : 4:45
admin
devamını oku

Eğitim Hedeflerinin Sınıflandırılması

  Derslerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için ölçme ve değerlendirmenin doğru yapılması gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme, amaçlara göre yapılmaktadır. Amaçların ve amaçlara bağlı hedef davranışların ne kadar gerçekleştiğini, öğrencinin ulaştığı düzeyi, ölçme ve değerlendirme yaparak belirleyebiliriz. Bunun için hedef davranışları sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Eğitimin hedeflerini belirlemek ve belirlenen hedeflerin davranışlarını

5 Ekim 2014 Saat : 3:18
admin
devamını oku

Toplumsal Gerçekçiler

TOPLUMSAL GERÇEKÇİLER   1950’den sonra oluşan bu akım Daha çok öykü ve romanda başarı sağladı.  Sanatı yurt gerçeklerini vermede kullandılar; sosyalist bir bakış açısıyla bu sorunlara çözüm sundular;sanatlarını da bu görüşü yaymak için araç olarak kullandılar.  Konuşma dilini kullandılar; kahramanlarını bazen seçtikleri yere özgü konuşturdular.  Betimlemede çok başarılıdırlar. Konularını köy

2 Ekim 2014 Saat : 7:10
admin
devamını oku

Mısır ve Çevresinde kurulan Türk-İslam Devletleri

  Tolunoğulları: 868 yılında kuruldu, 905 yılında da yıkıldı. Mısırda kurulan ilk Türk- İslam devletidir. Güçlü bir ordu ve donanma gücüne sahiptirler Mısır ve Filistin topraklarında egemen oldular. Karahanlılarla başlayan Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerini mısırda vermişlerdir. Ulu cami ve Tolunoğulları cami en önemli eserleridir.   Eyyubiler: 1174 yılında kuruldu,

1 Ekim 2014 Saat : 3:02
admin
devamını oku

Türk İslam Devletleri

Büyük Selçuklu Devleti 1)      1038 yılında kuruldu, 1157 yılında yıkıldı. 2)      Devletin Resmi dili Farsçadır. (Türkçenin gelişmesinde engeldir.) 3)      Atabeylik sistemi oluşturulmuştur (Devletin bekası açısından kötü olmuştur ama fetihleri kolaylaştırmıştır) 4)      Ikla sistemi oluşturulmuştur. (Üretimde artış sağlandı, parasız ordu elde edildi.)   Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi: 1)      1040 yılında

28 Eylül 2014 Saat : 12:26
admin
devamını oku

Gün ve ay isimleri nereden geliyor?

Tavla oynayanlar muhakkak  Farsça altıya kadar saymasını bilirler (yek(bir), du(iki), se(üç), cihar(dört), penç(beş),  şeş(altı)). Şimdi de yedi sayısını bakalım. Farsça yedi ‘heft’ dir. (veya hefte).Haftanın yedi günden ibaret olmasını burdan almıştır. Günümüzde kullandığımız gün isimlerinin kökenlerinin bakacak olursak; Cuma; Arapça bir kelimedir ve sözlükte toplama, toplanma anlamına gelir. Cumartesi; Arapça

26 Eylül 2014 Saat : 11:27
admin
devamını oku

Türk İslam Devletleri

  Karahanlılar: 1)      840’da kuruldu, 1212’ de yıkıldı 2)      Batı Türkistanda kuruldu 3)      Bilge Kül Kadir Han bilinen ilk hükümdarıdır. 4)      Devlet olarak islamiyeti benimseyen ilk türk devletidir. 5)      İslamiyetin mimarideki etkileri ile Türk-İslam mimarisinin temellerini atmışlardır. 6)      Türkçeye büyük önem vermişler ve ülkede Türkçe resmi dil olarak kullanılmıştır. 7)     

25 Eylül 2014 Saat : 12:12
admin
devamını oku

l Nisan Şakasının Kökeni

Kaynaklarda takvimin başlangıcı Roma İmparatoru olan Julius Caesar (Sezar) MÖ 46 yılında  takvimin başlangıcını Ocak ayı olarak duyurduysa da , 16. yy’ın ortalarına kadar Avrupa’da yeni yıl gelenek olarak genellikle  bahar aylarının başlangıçı olarak  kabul edilen, 25 Martta başlardı. 1564 te Fransa Kralı IX. Charles, önceki takvimi değiştirmiştir. Charles yıl başlangıcı

23 Eylül 2014 Saat : 11:20
admin
devamını oku

Yardımlaşmak

İnsanoğlu varoluşundan günümüze kadar çok çeşitli evreler geçirmiştir. Bu evreler içerisinde insanların en çok etkileşim içerisinde oldukları şey yine bir başka insandan başkası değildir. Uygarlıkların gelişmesinde, büyük devletlerin kurulmasında, sosyal düzenin sağlanmasında, ideal bir toplum oluşturma çabası içinde her zaman başka insanların yardımına ihtiyaç duymuştur. İşte varoluştan günümüze sürekli devam

22 Eylül 2014 Saat : 12:06
admin
devamını oku

Türkiye Merkez Bankası

1930′da kurulmuştur. Merkez bankasının ana merkezi Ankara‘dadır. Merkez Bankası statü olarak; Anonim bir şirket yapısı vardır. Özel hukuk tüzel kişisidir. Merkez Bankasının Görevleri Nelerdir? Para ve kredi politikalarını belirler. Para ve kredileri kalkınma planı içerisinde yürütür. Paaranın iç piyasa ve dış piyasadaki değerini ve saygınlığını korumaya çalışır. Kur rejimini belirler.

20 Eylül 2014 Saat : 11:57
admin
devamını oku

Şeyh Galip

  -Esas adı Mehmet Esat olrak bilinir. 1757 se İstanbul’da doğdu ve 1799’ da yine doğduğu yer olanİstanbul’da hayata gözlerini yumdu. -Divan şiirinin mihenk taşlarındandır. -Mevlei tarikatından Şair Mustafa Reşit Efendinin oğludur. -Mevlevi çevresinde yetişmiş ve eğitimini bu çevrede görmüştür. -Divan-ı Hümayundamemur odu. -Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladı ve henüz

19 Eylül 2014 Saat : 1:56
admin
devamını oku

Devlet Şekilleri

DEVLET ŞEKİLLERİ Bir ülke , aynı anda birden fazla devlet şeklini bünyesinde barındırabilir; Üniter Devlet: Ülke  sınırları içinde her yerde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, ülkenin  tek bir siyasî otoritenin egemenliği elinde tuttuğu yönetim eklidir. Örneğin: Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Federal Devlet: Devletlerin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmesinden oluşan ve ortak

17 Eylül 2014 Saat : 10:20
admin
devamını oku

Yedi Meşaleciler ve Sanatçıları( Hayatı, Özellikleri)

YEDİ MEŞALECİLER  Kenan Hulusi Koray  Cevdet Kudret Solok  Muammer Lütfi Bahşi  Sabri Esat Siyavuşgil,  Yaşar Nabi Nayır  Vasfi Mahir Kocatürk  Ziya Osman Saba 1. Yeni bir edebiyat, farklı bir şiir anlayışı oluşturmak için toplanmıştır. 2. Sanat için sanat görüşünü benimsediler. 3. Geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemeyi amaçladılar. 4.

16 Eylül 2014 Saat : 4:29
admin
devamını oku

Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı (Tekke Edebiyatı)

 Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Genellikle hece ölçüsü daha çok kullanılmıştır ,az da olsa aruz ölçüsü kullanılan şiirler vardır. Şiirlerde Yarım uyak ve redifler  sık kullanılmıştır. Tasavvuf terimlerini saymazsak dil,halkın anlayabileceği özellikte ve  çok sadedir. Saz eşliğinde çalınıp  söylenenler şiirlerde vardır. İşlediği başlıca temalar; Allah sevgisi, doğruluk ve adalet,

14 Eylül 2014 Saat : 12:17
admin
devamını oku

Edebi Eser Neye Denir ?

  Çok kez edebiyattan ve edebi eserlerden söz ederiz. Edebi eserlerin biçim ve türleri üzerinde dururuz, fakat bir eserin edebi olup olmadığını belirtmek gerektiği zaman bir takım zorluklarla karşılaşırız. Zira biçim ve tür eseri edebi kılmak için yeterli değildir. Sözgelişi bir roman biçim ve teknik özellikleri bakımından örneğine uygun bulunduğu

11 Eylül 2014 Saat : 1:59
admin
devamını oku

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri (Maddeler Halinde)

1923-1940 ARASI GENEL ÖZELLİKLERİ S. Fünun, F. Ati, Milli edebiyat dönemlerden kalma bazı sanatçılar eser vermeye devam etti: A. H. Tarhan, A. Rasim, H. R. Gürpınar, A. Haşim, M. Akif, F. Nafiz, Y. Kadri, H. Edip… Anadolu’ya daha fazla yer verilip Kurtuluş Savaşını anlatan romanlar yazılmaktadır: Yaban, Ateşten Gömlek, Vurun

9 Eylül 2014 Saat : 4:17
admin
devamını oku

Yaşasın Cumhuriyet

Kaybolan zamanın içerisinde yeni bir başlangıç yapmaktır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sömürge devletlerin boyunduruğuna engel olup yeni bir dirişin adıdır cumhuriyet. Çanakkalede bir milletin top yekün tek vücut olması, kafkas cephesinde halkın umudu ve  doğan güneşin en güzel sabahıdır cumhuriyet. Öncelikle cumhuriyet ne diyecek olursak; Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönettiği, halkın

8 Eylül 2014 Saat : 10:52
admin
devamını oku

Dünya Edebiyatı

FARS EDEBİYATI Türklerin İslâmiyet’i kabul etmelerinden sonra Türk edebiyatı da Arap ve Fars edebiyatlarından etkilenmeye başlamıştır. Bu etki Divan edebiyatının ortaya çıkmasını sağlamış ve Divan edebiyatının kendi benliğini kazanıp da İran edebiyatıyla boy ölçüşür hâle gelmesiyle sona ermiştir. Ama bu iki edebiyattan alınan tür, şekil, hayal ve mazmunlar, Tanzimat edebiyatından

6 Eylül 2014 Saat : 2:55
admin
devamını oku

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri (Mesnevi,Müstezat,Rubai,Tuyuğ,Şarkı)

Mesnevi   Mesnevide beyit sayısı sınırsızdır. Herhangi bir konu sınırlaması yoktur. En genel konular çoğunlukla  savaş, aşk,tarihi olaylar,dinî olaylar… Mesneviler divan edebiyatında  roman ve hikaye türünün yerini tutuyordu. Mesnevilerde her zaman  her beyit kendi arasında kafiyelidir. Kafiye  düzeni  şöyledir; aa, bb,cc,dd,ee,….. Bir yazarın  Beş mesnevisine Hamse denir.. Şehrengiz bir şehrin

4 Eylül 2014 Saat : 3:33
admin
devamını oku

SÜLEYMAN ÇELEBİ

SÜLEYMAN ÇELEBİ   15 yy. (1351-1422)  Güzel bir eğitim aldı; Bursa Ulu Câmi’nin baş imâmlığına getirildi. İranlı bir vâizin Hz. Muhammed ile Hz. Îsâ arasında herhangi  bir farkın olmadığını iddia etmesi üzerine “Vesîlet-ün-Necât”ı yazdı.   MEVLİD [Vesîlet-ün-Necât (Kurtuluş Yolu)] Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere göre bütün üstünlüklerini, en güzel sözcükler ve en

2 Eylül 2014 Saat : 11:53
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Kasım 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Eki    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930