edebiyat ile mantık
Edebiyat ve Mantık
 Edebiyat ile mantık arasında nasıl bir ilişki vardır? Edebiyatın temeli güzellik, mantığın temeli ise doğruluktur.             Türk Dil Kurumunun  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğünde: “mantık   ...
edebiyat ve hitabet
Edebiyat ve Hitabet
 Dikkat edersek söz vasıtası ile ruh üzerinde bir bediî heyecan meydana getirmenin iki türlü olduğunu görürüz: Biri, güzel söz söyleyen bir adamın kendisini dinleyen dinleyicisine karşı bir “nutuk” ir...
sanat ve taklit
Sanat ile Taklit
 Sanat ile taklit arasında sıkı bir ilişki vardır. Hatta eskiler sanatı: “Sanat, hayatın çeşitli görünüşlerini taklit etmekten ibarettir.” diye de tarif etmişlerdir. Sanatın taklit ile ne derecede ili...
10 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
DEVRİYE
  Devriye, tekke edebiyatında Bektaşî-Alevî şâirlerinin, tasavvufçularca önemsenen devir kuramına göre dörtlük birimleriyle yazdıkları uzun şiirlere verilen addır. Devir kuramı Hz. Muhammed (SAV.)’in “Ben nebi iken Âdem su ile çamur arasındaydı.” hadisi ile ilgilidir. Mutasavvıflara göre vücut halindeki Hz. Muhammed (SAV.) yeryüzüne sonradan gelmiştir. Hâlbuki ruh halinde olan Hz. Muhammed (SAV.) ezelden beri vardı. Vakti gelen ruh, maddî âleme iner. Önce cemâda, sonra nebâta, hayvana, insana ve en sonra da însan-ı kâmile geçer. Oradan ...
10 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
deyimler
Açık kapı bırakmak; Bir olay ve sıkıntı karşısında sıkıntının  bu şekilde devam etmeyeceğini belirtmek. Ağzında bakla ıslanmamak; Duyduğu bir lafı başkasından saklayamamak, boşboğazlık Bal dök yala; Her tarafı tertemiz yapmak. Can kulağı ile dinlemek; Tüm dikkati ile dinlemek. Cebi delik; Savurgan olan Para biriktiremeyen kişidir. Çalmadan Oynamak; Eğlenecek bir şey hemen bulan. Teneke sesine daği oynamaya başlayan. Çam devirmek; Boşboğazlık ederek söylenmemesi gereken lafı söylemek Çamur atmak; Bir kişye yalan ithamlard...
12 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
başarılı okuma
  Başarılı bir okuyucu, okurken karşılaştığı kavramların daha önce özümlediklerine uyup uymadığını sorgular. Yani yazarın metinde kendisine iletmek istediği mesaj ile daha önceki yaşantılarını karşılaştırarak bir sonuca ulaşır ve metni yeniden anlamlandırır. “Sorular ortaya atan, hipotez oluşturan, okuyan bulgu toplayan ve bulduklarının doğru olup olmadığını kontrol eden bir okuyucu, etkin bir sorgulama ve araştırma yapıyor demektir. Piaget’ye göre sorgulama zihnin doğal bir fonksiyonudur. Çocuk, çevresinden elde ettiği bulguları ...
12 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
Sık Kullanılan Atasözleri ve Anlamları
Acemi katır kapı önünde yük indirir: Elinden iyi iş gelmeyen kişiler,kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar.işi ortada  bırakıp kaçarlar. Acı patlıcanı kırağı çalmaz: Zorlukların üstesinden gelenler başka zorluklarda hemen boyun eğmez, acıya göğüs gerer. Besle kargayı oysun gözünü : Değer bilmeyen insanlar yaptığınız onca iyiliğe rahmet size ihanet edebilirler. Büyük lokma ye büyük söz söyleme : Hiç bir zaman altından kalkamayacağın işlere bulaşmamalısın. Can çıkmayınca huy çıkmaz: İnsanın huyu kolay kolay değişmez. ...
13 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
birleşik zaman
haber ve dilek istek kiplerinden sonra fiil kök ve gövdesine gelen ek fiiller birleşik fiil oluşturur. Birleşik fiiller üçe ayrılır a) Rivayet Birleşik Fiil (Mişli) b) Hikaye Birleşik Fiil (dili) c) Şartlı Birleşik Fiil   a)Rivayet Birleşik Fiil (Mişli): Fiil kök ve gövdesine zaman ve dilek kiplerinden sonra gelen -imiş (mış,miş,muş,müş) ekiyle oluşturulan fiillerdir Örneğin: Ahmet geliyor----Şimdiki zaman        Ahmet geliyormuş-----Şimdiki zamanın rivayeti Başka bir ifadeyle şimdiki zamanın mış miş ek fiili ile çekiml...
14 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
FİİLLERDE KİP
Fiillerin cümlede kullanılması için çekimlenmesi gerekir. Yani haber veya dilek kiplerinden birini alması gerekir. Haber ve dilek kiplerini alınca şahıs eklerini almış olurlar. Böylece kip ve kişi ekleri alan fiillere çekimli fiil denir.   Fiil + Kip eki + Şahıs eki = çekimli fiil oku+ du + m = okudum konuş+ acak + sın = konuşacaksın çalış+ malı + ız = çalışmalıyız kazan+ sa + lar = kazansalar   Fiil kipleri haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır: A) HABER KİPLERİ: 1) GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN 2) DUYULA...
15 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
konuşma
  Öğretmen, zaman zaman öğrenciler için hazırlıklı ve/ya hazırlıksız konuşma etkinlikleri düzenler; onların konuşmayla ilgili tutumlarını belirler. Bunun için öğretmen, öğrencilerin konuşma becerilerini ölçmek üzere gözlem formu hazırlayabilir. Aşağıda örnek bir “gözlem formu” bulunmaktadır. Bu gözlem formu, öğrencilerin düzeyi ve onlara kazandırılacak davranışlar dikkate alınarak ihtiyaca uygun hale dönüştürülebilir. Öğretmen, öğretme öğrenme süreci içinde yaptığı gözlemlerden hareket ederek gözlem formunu doldurabilir; belirleyeceğ...
16 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
İRSAD
              Seci’li  ya da  uyaklı  bir sözde, seci’nin ve uyağın nasıl olacağını ya da seci’ ve uyağın kılavuzluğuyla sözün sonunun nasıl biteceğini bir sözcükle önceden belirtme ve “îmâ” etmektir. Bu sanata teshim de denir. Örneğin, Sünbülzâde Vehbî’nin:   Şol müstaîn-i lutf-ı celâlim ki def’aten Feth-i kelâma kudretimi Müste’ân verir   beytinde, birinci dizedeki “müstaîn” (yardım dileyen) sözüyle ikinci dizenin uyaklı sözcüğü olan ”Müste’ân” (yardımı istenen, Tanrı) sözcüğüne işaret edilmiştir.   El...
16 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
UMUT
Umut hayattan bir şeyler beklemek ya da hayata el açıp dilenmek olsa gerek. Biraz zavallıca biraz acınası. Umutlarım yaşımdan büyük, yaşadıklarımdan küçük. İkisini nasıl eşitleyeceğim  doğrusu bilemiyorum. Büyük bir zindanda tek başına hapsedilmiş gibiyim. Yeni dikilin bir gül fidanını bir avuç toprağa ve bir damla can suyana özlemi gibi camdan dışarıya bakıyorum elimi uzattığımda elimden tutacak bir baka ele...Babaları ve annelerin çocuklarına sarılmalarını her gördüğümde içimde ayrı bir sızı oluyor. Çöp dolu nehirlerde boğuluyorum gibi, bi...
19 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
dostluk
Arkadaşlık tanıdığımız birisi ile ortak iletişim kurmak ortak birtakım etkinlikler yapmaktır. Aynı oyunda oynamak aynı işte calışmak aynı şarkıyı söylemek gibi. Fakat şunu unutmamak lazım arkadaşlık belli sınırlar dahilindedir. Ama dostluk bir ömür boyu devam eder. Dostluk hayattaki en buyuk armağanlardan biridir bizim için.Başımız ne zaman darda olsa yanımızda bir dostumuzun olduğunu bilmek güç verir bizlere. Hayata karşı yalnız hissetmeyiz kendimizi.onun için ya çevremizde dostumuz diyecegimiz pek fazla insan kalmıyor. Arkadaşlarımız aslın...
20 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
İSİM TAMLAMASI
İki ismin bir kalıp oluşturarak,  bir ismin aitlik bakımından daha belirgin olmasını sağlamak amacıyla başka bir isim tarafından tamamlamasıdır. Tamlayan Ekleri                                                  -ın, -in, -un, -ün                                                               Tamlanan Ekleri   -ı, -i, -u, -ü İsim tamalmaları 3 tanedir: 1) Belirtili İsim Tamlaması 2) Belirtisiz İsim Tamlaması 3) Zincirleme İsim Tamlaması Not: İsim tamlaması olması için      İsim +isim olmalı, İsim +fiil isim tamlaması ol...
21 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
hikaye
Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayların yer, zaman, şahıs kadrosu ile anlatıldığı olay yazılarına denir. Hikayenin genel özellikleri şunlardır; 1) Yaşamın bir kesitini yer ve zaman kavramlarına dayanarak anlatır. 2) Fikir yazısı olmadığından olay yazısı olduğundan düşünmeden ziyade duygulara yöneliş vardır. 3) Olaylara yüzeysel değinir.Ayrıntıya girmez. 4) Şahıs kadrosu azdır. 5) Olay ya da durum söz konusudur. HİKAYENİN ÖĞELERİ OLAY:  Hikayenin ana kahramanın başından geçen olay ya da durumlardır.Hikayenin temel ö...
MiniBlog
Hayata dair mini mini yazılar
ÇALIŞMA KAĞIDI (SES OLAYLARI, ÖZNEL-NESNEL YARGILAR)  Tablo 1’deki ses olaylarını bulunuz. Örnek cümledeki gibi adı geçen ses olayından kaç tane varsa tablodaki uygun bölüme o kadar (X) işareti koyunuz. Daha sonra Tablo 2’deki uygun yerlere bu s...
 Edebiyat ile mantık arasında nasıl bir ilişki vardır? Edebiyatın temeli güzellik, mantığın temeli ise doğruluktur.             Türk Dil Kurumunun  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğünde: “mantık   İng. logic Fr. logique 1. Gerçeği aramaya yönel...
 Dikkat edersek söz vasıtası ile ruh üzerinde bir bediî heyecan meydana getirmenin iki türlü olduğunu görürüz: Biri, güzel söz söyleyen bir adamın kendisini dinleyen dinleyicisine karşı bir “nutuk” irad etmesi, diğeri eline kalemi alan birisinin yazd...
Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.