Türk Devletlerinde Hukuk

-Gelenek ve göreneklerden oluşan yazısız hukuk kurallarına töre denir. -Halk, kurultay, hükümdar,boy beyleri töre kurallarını belirlemede öncüdür. -Töre kuralları ihtiyaçlar nezdinde değişebilir. -Hakanda Töreye uymak zorundadır. Hakan töre ile zıt düşemez. Hukuk sisteminin temel ilkeleri; Eşitlik,Adalet,İyilik,İnsanlık -Töre Osmanlılar zamanında yazılı hale getirilmiştir. -Devlet her şeyden üstündür devlete ihanetin cezası ölümdür.

5 Temmuz 2014 Saat : 3:31
admin
devamını oku

Türkçe Dersinde Program İçeriğinin Düzenlenmesi

Türkçe ders programının içerik düzenlenmesinde, genel olarak, dilin yapısı ile dilin anlamını vurgulama olmak üzere iki yaklaşımdan söz edebiliriz. Dilin yapısını vurgulayanlar dilde fonem, morfem, kelime, cümlecik ve cümle gibi biçimler/dil birlikleri bulunduğunu, bunların temelinin insan sesi olduğunu; dilin anlamını vurgulayanlar ise, dilin bir işlevi yerine getirmeye hizmet ettiğini ileri

5 Temmuz 2014 Saat : 3:17
admin
devamını oku

Belirtkeler (Belirticiler)

  Eğitim uygulamalarında ve/ya elde edilecek verileri şematize eden birçok tablo oluşturulabilir ve bunlardan yeri geldikçe yararlanılabilir. Bunlardan biri de belirtke (belirticiler) denilen iki boyutlu tablolardır. “Uygun olarak belirlenmiş ve tanımlanmış olan hedefler, hem münasip öğrenme yaşantılarının işaretçileri hem de ilgili eğitim etkinliklerini değerlendirmede kullanılacak ölçütlerdir. Başka bir deyişle, hedeflerin

5 Temmuz 2014 Saat : 3:09
admin
devamını oku

Eğitim Programının Unsurları

Belirlenmiş bir süre içerisinde belirli öğrencileri yetiştirmeyi amaçlayan plânlanmış eğitim durumlarının tümü olan eğitim programının üç ana unsuru var: Bunlar: (a) hedefler, (b) öğrenme yaşantıları, (c) değerlendirme etkinlikleridir. a. Hedefler Hedefler, bir eğitim kurumunun öğrencilerde gerçekleştireceği davranış standartlarını belirler. Bu bakımdan bütün eğitim kurumları kendine has amaçlara sahip olmak durumundadır.

5 Temmuz 2014 Saat : 3:05
admin
devamını oku

Türklerde Devlet Yönetimi

Türklerdeki en büyük sosyal yapı hiç kuşkusuz ki Devlettir. Kut yetkisi hakimdir. Kut Yetkisine göre hükümdarlık tanrı tarafından verilir. Kut kan yolu ile babadan oğula ve diğer aile fertlerine geçer Yorum: Kut yetkisinin zararlarından birisi de sık sık taht kavgalarına neden olarak devletler zayıflamış ve yıkılmışlardır. Türklerde ülke hanedanın ortak

5 Temmuz 2014 Saat : 2:54
admin
devamını oku

İlk Türk Devletleri

Sakalar(İskitler) -Orta Asya kökenli atlı göçebe kültüre sahip ilk bilinen Türk topluluğudur. -Hakimiyet kurdukları alan; Karadenizin kuzeyinden Tuna’ya kadar olan yer. -İnanç olarak çok tanrılılığı seçmişlerdir. İçlerinde en büyük tanrı ise Gök Tanrı’dır. -Altın, gümüş gibi maden işçiliğinde çok iyilerdir, -En ünlü hükümdarı Alp Er Tunga’dır. -İskit-İran savaşları Alp Er

5 Temmuz 2014 Saat : 2:18
admin
devamını oku

Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları

Türk güçlerinin dünya  tarihinin akışını değiştirdiğine hiç kuşku yok ki katılmamak elde değil. Türk gözçleri sayesinde yeni devletler kuruldu, devletler yıkıldı, uygarlıklar etkileşime girdi ve daha bir sürü şey. Şimdi isterseniz türk göçlerinin nedenlerine bakalım. Göçlerin Nedenleri, -Orta Asya’da şiddetli karasal iklimin baş göstermesi, -Nufus artışındaki hızla gelir giderlerin uyuşamaması

5 Temmuz 2014 Saat : 1:21
admin
devamını oku

Türk Kelimesinin Anlamı

Türk kelimesi köken olarak “Türemek”‘ten gelmektedir. Diğer anlamları ise; Olgunluk çağı, Türeli, Kanun sahibi, düzen sahibi, Güçlü, Kuvvetli, Kudretli, anlamlarıdır. Türk kelimesine tarihte ilk olarak Orhun Yazıtlarında rastlanılmıştır. (Türük, diye) Türk adını bir devlet adı olarak ilk defa Göktürkler devleti kullanmıştır. Günümüzde türk adını kullanan devletler; Türkiye Cumhuriyeti, KKTC, Türkmenistan,

5 Temmuz 2014 Saat : 1:04
admin
devamını oku

Ümit Yaşar Oğuzcan

Tarsus’ta doğdu. Eskişehir’ de Eskişehir Ticaret Lisesi’ni bitirdi. İş Bankası’na girerek Ankara, Adana ve İstanbul’da çeşitli  görevler  yaptı. İlk şiirlerine baktığımızda  Yahya Kemal, Faruk Nafiz etkisi görülür. Sonrakilerde Orhan Veli etkisi açıkça  görülür. şiirlerinin başlıca konuları; Aşklar, ayrılıklar, özlemler, hatıralar, ölümdür. Başarılı mısraları bulunmaktadır. Çok şiir yazan şair  zaman zaman kendi

1 Temmuz 2014 Saat : 2:14
admin
devamını oku

Dilin iletişimdeki rolü

              İnsanoğlunun var oluşundan bu yana bütün çabası, kendini mutlu ve başarılı kılmaya yönelmiştir. İnsanı mutlu ve başarılı kılma çabaları içinde en çok dikkati çeken sürekli ve semereli çalışma ise eğitimdir. Eğitim, insanı beden, zihin, ruh ve sosyal bakımdan olgunlaştırma sürecidir Eğitim, insanın doğuştan getirdiği potansiyel güçlerini işe koşarak

1 Temmuz 2014 Saat : 1:47
admin
devamını oku

Zayıf Dinlemenin Yaygınlığı

  Gözlemler, öğrenim çağındaki hemen her kademede zayıf dinleyicilerin var olduğunu gösterir. Zayıf dinleyiciler: Yönergeleri karıştırır, Düşünceleri çarpıtır, Önemsiz ayrıntıları hatırlar, Kanıları yanlış anlar, Olayları yanlış yorumlar, Yetersiz notlar tutar Ana düşünceyi bulamazlar. Tüm bunların sebebi onların nasıl dinleyeceklerini bilmemeleridir. Zayıf bir dinleyici olma durumu, genellikle konuya önem vermemekten kaynaklanır.

19 Haziran 2014 Saat : 11:47
admin
devamını oku

Ana Dili Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

    Öğrencilerde istendik davranışların gelişmesini sağlamak için öğrenme konusunun uygun yöntem/lerle sunulması esastır. Ancak bu yolla öğretim programında öngörülen bilgi, beceri ve alışkanlıklar öğrencilere etkili bir şekilde kazandırılabilir. Dil öğretiminde, bazı yöntem ve teknikler özellikle tercih edilir. Ancak bu yöntem ve teknikler dilin bütün beceri alanları için uygun olmayabilir.

11 Haziran 2014 Saat : 12:28
admin
devamını oku

Ana Dili Eğitimi ve Öğretiminde İzlenecek Yol

Eğitim öğretim etkinliklerinin büyük ölçüde dile dayalı olarak sürdürüldüğü, okul başarısının ise ana dili kullanımındaki yeterliliğe bağlı olduğu bilinen bir husustur. Durum bu olunca, yetişmekte olan kuşakların her bakımıdan istenen düzeye ulaştırılmasında anadil eğitiminin önemli bir yere sahip olduğu herkesçe kabul edilir. “Ana dili, başlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden,

11 Haziran 2014 Saat : 12:24
admin
devamını oku

Okuma Eğitimi Modeli

Duffy, G. G. ve diğerleri, okuma stratejilerinin okuma becerilerinden daha güvenilir olduğuna işaret etmektedirler. Böyle bir durumda, okuma öğretimi için önerilecek bir modelin de bilişsel yaklaşımlardan güç alması zorunludur. Günümüzdeki okuma anlayışı bilişseldir. (cognitively oriented) Bu anlayışın özü, bir metni okuduğumuz sırada zihnî süreçlerimizin işleyiş tarzıyla ilişkili olmasıdır. “Wright (1988,

9 Haziran 2014 Saat : 11:25
admin
devamını oku

Mektup,Dilekçe,Telgraf

Mektup Nedir ? Mektup : Başka bir yerde bulunan bir kişiye , bir kuruma ya da bir topluluğa maksadı bildirmek amacıyla yazılan yazıdır. Mektuplar kullanılış amaçlarına göre iki ana gruba ayrılırlar : 1- Özel mektuplar 2- İş mektupları 1-Özel Mektuplar : Yakınlara , arkadaş ve tanıdıklara yazılan  mektuplara özel  mektup 

9 Haziran 2014 Saat : 10:30
admin
devamını oku

Diğer Akımlar

EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK) Dışavurumculuk 20. yüzyılın başlarında Almanya’da Empresyonizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Dış dünyada ne varsa  bir kenara bırakılmalı , eserlerde insanın ruhu konu edilmelidir, fikrini savunurlar. Dış dünyanın her şeyinden  kaçmak ve insanın saf halini, özünü, ruhsal durumlarını yansıtmak amaçtır. Temsilcileri Franz Kafka, James Joyce, T. S. Eliot KÜBİZM

8 Haziran 2014 Saat : 4:50
admin
devamını oku

Sezgicilik (İntüisyonizm )

  Sezgicilik düşünceleri büyük ölçüde Fransız filozof /yazar Henri Bergson’un sezgicilik (ruhçuluk) felsefesine dayanır. Materyalist düşünce  ve pozitivist akıma karşı olan, idealist bir yakla­şımdır. Bu anlayışa göre (Sezgicilik)  bilginin asıl kaynağı akıl değil sadece  sezgidir. Duyguları ve hayalleri İnsanın sezgi gücünün  belirlediği savunur. Maddenin, varlığın SEZGİYE   bağlı olarak şekillendiği savunulur.

8 Haziran 2014 Saat : 3:10
admin
devamını oku

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

Özellikleri: Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Akımı Martin Heidegger’in varoluşçuluk felsefesinin edebiyattaki yansımasıdır. Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Akımının edebiyattaki kurucusu Jean Paul Sartre’dır. Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) akımı Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım.” fikrine  yani akla dayanır. Egzistansiyalizm, bireyin varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı devamlıvurgulayan, iradesi, bilinci ve aklı olan bireylerin irade ve bilinçten yoksun nesneler evrenine

8 Haziran 2014 Saat : 2:37
admin
devamını oku

Empresyonizm (İzlenimcilik)

  Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Empresyonist sanatçılar doğayı, olduğu gibi değil sanatçıda bıraktığı izlenimlerle anlatmaya çalışmışlardır Şiirde kişiselliğe, öznelliğe önem verilir. Empresyonist sanatçılar eserlerini oluştururken sanat için sanat anlayışıyla hareket etmişlerdir. Sembolizmin bazı özelliklerini görmek mümkündür, fakat şairler  sembolizmden farklı olarak , biçime ve uyağa önem

8 Haziran 2014 Saat : 2:10
admin
devamını oku

Hümanizm (İnsancılık)

Özellikleri Hümanizm akımı , edebiyatı da etkilemiştir.  Daha sonraları ise edebiyat akımı ola­rak etkili olmuştur. Hümanizm Akımı İtalya’da doğmuştur. Hümanizm  AkımI 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar özellikle Avrupa’da etkisini sürdürmüştür. Hümanizm Avrupada Rönesans’ın hazırlayıcısı olmuştur. Hümanizm Sanatçıları  Eski Yunan ve Latin edebiyatlarından hare­ketle (dünyaya bakışları, işledikleri konular…) insanlığa yeni bir

8 Haziran 2014 Saat : 2:03
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Temmuz 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Haz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031