Panel

Panel Nedir:   Panel tartışma türlerindendir. Toplumu ve ya bir meslek grubunu  ilgilendiren bir temanın dinleyenler karşısında, sohbet edercesine , alanında uzmanlar tarafından tartışıldığı katılımlı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel bir çok  özellikleri yönüyle birbirlerine  benzerler, karıştırabilirsiniz.. Hatta bazı kaynaklarda panel ile açık oturum benzer konuşma türü olarak verilir.

8 Aralık 2014 Saat : 4:34
admin
devamını oku

Türkçenin başlıca ses özellikleri

1. Türkçe kelimeler büyük ve küçük ünlü uyumuna uyarlar.  Fakat bu kurala uymayan istisnai kelime ve ekler bulunmaktadır. 2. Türkçe kelimelerde  ilk heceden sonra (ikinci üçüncü ve dördüncü hecelerde) o, ö ünlüsü bulunmaz. Eğer ki bulunan sözcük varsa bu kelime türkçe değildir. Atom,kapora,  horoz, radyo vb. 3. Türkçe kelimelerde  uzun ünlü bulunmaz, nâzım, âlim,

5 Aralık 2014 Saat : 4:03
admin
devamını oku

Mısra

MISRA: Mısra (dize) sözlük anlamı na bakacak olursak ,’’çift kapılı bir kapının bir tek kanadı’’dır dır. Ölçülü ve anlamlı bir satırlık nazım parçasına  ‘’mısra ‘’denir. Muallim Naci’nin gülümserken çekilmiş bir fotoğrafının altına yazdığı aşağıdaki dize bağımsız bir dizedir:   Müdhikât-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler!     Bir beyit

2 Aralık 2014 Saat : 1:31
admin
devamını oku

Koşma

Koşma Koşmalar  Halk edebiyatının nazım biçimleri içinde çok sevilen ve kullanılan türüdür.  Genellikle hecede ölçüsünün (6+5) vaya (4+4+3) duraklı kalıbıyla yazılır. Bu kalıpların aynı şekilde düz sıralı değilde  karışık olarak kullanıldığı koşma türleri de  da bulunmaktadır.. Koşmalarşekil olarak 4 dizeli bentlerden oluşur. Koşmalar bulunan da Dörtlük sayısı en az üçtür.

30 Kasım 2014 Saat : 1:11
admin
devamını oku

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

  1.            İslamiyet’ten önceki edebiyatımızla islamiyet sonrası edebiyatımızın oluşturduğu kültürdür. Başka bir ifadeyle  sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş bir şekli olarak düşünebiliriz. 2.            Halk edebiyatı ürünleri yazılı ürünler  değildir.Dilden dile aktarılarak söylenir.  Bir ezgi eşliğinde  eşliğinde sözlü olarak oluşur.   3.            Divan edebiyatında olduğu gibi şiir en çok tercih edilen türdür.

27 Kasım 2014 Saat : 7:17
admin
devamını oku

ORTAÇAĞDA AVRUPA

  I. Haçlı Seferi I. Haçlı Seferi’nin sonunda Antakya ,Urfa, Kudüs şehirlerinde Lâtin Krallığı kuruldu. İznik’i Haçlıların eline  kaptıran Anadolu Selçukluları başkentlerini Konya’ya taşımak zorunda kaldılar. Avrupadaki egemen feodalite doğuya taşınmış oldu. II. Haçlı Seferi: İmadeddin Zengi’nin  Urfa’yı Haçlılardan, geri alması nedeni ile   bu sefer başlamıştır. Anadolu Selçukluları bu sefere 

24 Kasım 2014 Saat : 3:43
admin
devamını oku

Yeni Çağda Avrupa’daki Gelişmeler

GELİŞMELER Haçlı seferlerinden sonra  Avrupa’da Barut’uı ateşli silahlarda kullanılmasıyla, feodolite yıkılmıya, güç kaybetmeye başladı ve beraberinde  merkezî krallıklar güçlenmiştir. Yine Haçlı Seferleriyle Doğudan alınan  kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılmasıyla Avrupada okuma yazma oranı arttı, Hümanizm, Rönesans ve Reform gibi bilim, sanat fikirve din akımları  doğdu. COĞRAFİ KEŞİFLER Nedenleri  Cesur gemicilerin

21 Kasım 2014 Saat : 3:00
admin
devamını oku

Reform ve Otuzyıl Savaşları

REFORM 16. yy.da Katolik mezhebindeki bozulmaları önlemek ve katolik mezhebinde yeni düzenlemeler yapmak amacıyla gelişen harekettir. Nedenleri İncil’in millî dillere tercüme edilmesi ve matbaa sayesinde dinî eserlerin bol miktarda basılarak insanların dini birincil elden öğrenmelerini sağlandı. Katolik kiliseleri dinden uzaklaşarak bozulmaya başlaması  Katolik kiliselerinin  “Endüljans” adlı af belgesi nedeniyle  zenginleşmesi

18 Kasım 2014 Saat : 2:46
admin
devamını oku

Rönesans

RÖNESANS 15. ve 16 yy.da İtalya’da başlayıp Avrupa gelenine yayılan edebiyat, sanat, bilim alanında yapılan  yenilik ve gelişmelere denir. Nedenleri Matbaanın Avrupaya gelmesi ile yeni buluş ve düşüncelerin yayılması Eski Yunan ve Roma Medeniyeti’nden kalma eserlerin incelenmesi ve geçmişe olan özlem Avrupa’da üstün yetenekli sanatçıların yetişmesi ve bu sanatçılara değer

15 Kasım 2014 Saat : 2:11
admin
devamını oku

Yeni Çağ’da Avrupa’daki Gelişmeler ve Coğrafi Keşifler

GELİŞMELER Haçlı seferlerinden sonra Avrupa’da Barut’uı ateşli silahlarda kullanılmasıyla, feodolite yıkılmıya, güç kaybetmeye başladı ve beraberinde merkezî krallıklar güçlenmiştir. Yine Haçlı Seferleriyle Doğudan alınan kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılmasıyla Avrupada okuma yazma oranı arttı, Hümanizm, Rönesans ve Reform gibi bilim, sanat fikirve din akımları doğdu. COĞRAFİ KEŞİFLER Nedenleri • Cesur

12 Kasım 2014 Saat : 2:06
admin
devamını oku

YAKINÇAĞ (18. YY)’ DA AVRUPA

  ABD’NİN KURULMASI (1787) Amerika’nın keşfedilmesinden  sonra ispanyollar, Portekizler, İngilizler  ve Fransızlar  bu topraklarda sömürge koloniler kurmuşlardır. Bu koloniler gelecekte birleşerek  kurulacak ABD’nin temelini oluşturur. Önceleri ingiltere bu kolonilere normal bir şekilde  davranırken ardından, İngiltere’nin girdiği uzun  savaşlar nedeniyle  ekonomisi bozulmuş bozulan ekonomisini düzeltmek içinde Amerika’daki kolonilerine aşırı vergiler yüklemeye

9 Kasım 2014 Saat : 2:17
admin
devamını oku

Lale Devri Islahatları (1718 / 1730)

- 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla barışçıl bir  dönemine giren Osmanlı Devleti’nde Avrupa’nın etkisinde kalınarak, avrupa örnek ıslahatlar yapılmıştır, ayrıca Osmanlının genel yaşam kültüründen uzaklaşılarak  zevk, eğlence ve dünya güzelliklerinden faydalanma düşüncesi ortaya çıkmıştır. –  Bu devir Adını bu dönemde çokça yetiştirilen lalelerden almıştır. – Zevk ve Eğlence dönemi olan Lale Devri

6 Kasım 2014 Saat : 3:52
admin
devamını oku

1. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ( 1876-78 )

Meşrutiyetin Neden İlan Edildi – Padişah Genç Osmanlıların yürüttüğü faaliyetler – Avrupalıların Osmanlı içi işlerine karışmasına engel olmak istenmesi. – Azınlıklara haklar vererek azınlıkların devletten kopmalarına mani  olmak istenmesi. – İstanbul Konferansı’ndan olumlu  bir karar çıkarabilmek için. Not: Meşrutiyet 23 Aralık 1876’da ilan edildi. 20 Mart 1877’de Meclis- i Mebusan

3 Kasım 2014 Saat : 3:11
admin
devamını oku

İnşat

  Yahya Kemal Beyatlı’nın “İyi bir şiir fena okunabilir, fakat fena bir şiir iyi okunamaz.” sözünden ne anlıyorsunuz. Açıklayınız. Türkçe dersinin amaçlarından biri de, öğrencilere, edebî değer taşıyan şiirlerdeki duygu ve hayal özelliklerini yansıtacak biçimde seslerini ve beden dillerini kullanarak yüksek sesle şiir okuma becerisi kazandırmaktır. İnşad, öğrencilerin şiir okuma,

1 Kasım 2014 Saat : 3:10
admin
devamını oku

Edebiyat Tarihi

İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini, ümit ve heyecanlarını sözlü ve yazılı olarak ifade eden edebi eserler, içinde üretildikleri toplumun birer yansıtıcısıdırlar. Onları üstün kılan özellikleri, değerleri kavrayabilmek, üretildikleri dönem hakkında bilgilenmekle olur. Her ulusun bir tarihi olduğu gibi bir de edebiyat tarihi vardır. Edebî eserleri üretildikleri tarihî dönemler çerçevesinde inceleyen

29 Ekim 2014 Saat : 2:56
admin
devamını oku

Sanatın Tanımı

        Kelime hakkında bu açıklamalardan sonra, “sanat”ın nasıl tanımlanması gerektiğini araştıralım. Yukarıda güzel sanatları anlatırken bazı örnekler üzerinde durmuştuk. Şimdi bu örnekleri biraz daha derinleştirelim: Hünerli bir ressamın fırçasından çıkmış bir tablo, bizim ruhumuzda bir haz meydana getiriyordu. Mesela gözlerinizi yumarak hayalî olarak şöyle iki çehre tasavvur ediniz: Çehrenin

27 Ekim 2014 Saat : 2:18
admin
devamını oku

Edebiyatın Tanımı

Kökü, Arapça “edep” (eğitim, terbiye) olan edebiyat, başlangıçta ilm-i edep olarak kullanılmıştır. Batı da ise güzel yazı anlamında olan littérature (literatür), edebiyatın karşılığı olarak kullanılmaktaydı. Bizde edebiyat sözcüğünü ilk kullanan, Tanzimat dönemi edebiyatçılarından Şinasi’dir. Zaman içinde gerek edebiyatçılar, gerek edebiyat tarihçileri, yaşam ve sanatı algılayışlarına göre farklılıklar gösteren edebiyat tanımları

25 Ekim 2014 Saat : 2:14
admin
devamını oku

Edebi Eser Neye Denir ?

    Çok kez edebiyattan ve edebî eserlerden söz ederiz. Edebî eserlerin biçim ve türleri üzerinde dururuz, fakat bir eserin edebî olup olmadığını belirtmek gerektiği zaman bir takım zorluklarla karşılaşırız. Zira biçim ve tür eseri edebî kılmak için yeterli değildir. Sözgelişi bir roman biçim ve teknik özellikleri bakımından örneğine uygun

22 Ekim 2014 Saat : 2:09
admin
devamını oku

Ali Şir Nevai

Hayatı 1441’de Herat’ta doğan şair, 1501’de yine doğduğu yer olan Herat’ta vefat etmiştir. Sütkardeşi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan Hüseyin Baykara ile yetişti. Daha sonraları Hüseyin Baykara Hükümdar olunca Ali Şir Nevai’de devlet kademelerinde çalışmaya başladı. Şiir yazmaya küçük yaşta başlayan Ali Şir Nevai Türkçe üzerinde egemen olan Fars

19 Ekim 2014 Saat : 7:13
admin
devamını oku

Radyasyon nedir?

Nükleer enerji dediğimizde hemen hemen hepimizin  aklımıza Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları ve tabiki hiç kuşkusuz bize de büyük zararlar veren, Çernobil’deki nükleer santral kazası gelir. Nükleer enerji ve beraberinde oluşan  radyasyon amacı dışında kullanıldıklarında insan neslini evrenden  silebilecek kadar tehlikelidir. Kontrol altında, gerekli kurallara uyarak  kullanıldıkları zaman ise

17 Ekim 2014 Saat : 11:06
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Ocak 2015
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031