Edebi Eser Neye Denir ?

  Çok kez edebiyattan ve edebi eserlerden söz ederiz. Edebi eserlerin biçim ve türleri üzerinde dururuz, fakat bir eserin edebi olup olmadığını belirtmek gerektiği zaman bir takım zorluklarla karşılaşırız. Zira biçim ve tür eseri edebi kılmak için yeterli değildir. Sözgelişi bir roman biçim ve teknik özellikleri bakımından örneğine uygun bulunduğu

11 Eylül 2014 Saat : 1:59
admin
devamını oku

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri (Maddeler Halinde)

1923-1940 ARASI GENEL ÖZELLİKLERİ S. Fünun, F. Ati, Milli edebiyat dönemlerden kalma bazı sanatçılar eser vermeye devam etti: A. H. Tarhan, A. Rasim, H. R. Gürpınar, A. Haşim, M. Akif, F. Nafiz, Y. Kadri, H. Edip… Anadolu’ya daha fazla yer verilip Kurtuluş Savaşını anlatan romanlar yazılmaktadır: Yaban, Ateşten Gömlek, Vurun

9 Eylül 2014 Saat : 4:17
admin
devamını oku

Yaşasın Cumhuriyet

Kaybolan zamanın içerisinde yeni bir başlangıç yapmaktır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sömürge devletlerin boyunduruğuna engel olup yeni bir dirişin adıdır cumhuriyet. Çanakkalede bir milletin top yekün tek vücut olması, kafkas cephesinde halkın umudu ve  doğan güneşin en güzel sabahıdır cumhuriyet. Öncelikle cumhuriyet ne diyecek olursak; Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönettiği, halkın

8 Eylül 2014 Saat : 10:52
admin
devamını oku

Dünya Edebiyatı

FARS EDEBİYATI Türklerin İslâmiyet’i kabul etmelerinden sonra Türk edebiyatı da Arap ve Fars edebiyatlarından etkilenmeye başlamıştır. Bu etki Divan edebiyatının ortaya çıkmasını sağlamış ve Divan edebiyatının kendi benliğini kazanıp da İran edebiyatıyla boy ölçüşür hâle gelmesiyle sona ermiştir. Ama bu iki edebiyattan alınan tür, şekil, hayal ve mazmunlar, Tanzimat edebiyatından

6 Eylül 2014 Saat : 2:55
admin
devamını oku

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri (Mesnevi,Müstezat,Rubai,Tuyuğ,Şarkı)

Mesnevi   Mesnevide beyit sayısı sınırsızdır. Herhangi bir konu sınırlaması yoktur. En genel konular çoğunlukla  savaş, aşk,tarihi olaylar,dinî olaylar… Mesneviler divan edebiyatında  roman ve hikaye türünün yerini tutuyordu. Mesnevilerde her zaman  her beyit kendi arasında kafiyelidir. Kafiye  düzeni  şöyledir; aa, bb,cc,dd,ee,….. Bir yazarın  Beş mesnevisine Hamse denir.. Şehrengiz bir şehrin

4 Eylül 2014 Saat : 3:33
admin
devamını oku

SÜLEYMAN ÇELEBİ

SÜLEYMAN ÇELEBİ   15 yy. (1351-1422)  Güzel bir eğitim aldı; Bursa Ulu Câmi’nin baş imâmlığına getirildi. İranlı bir vâizin Hz. Muhammed ile Hz. Îsâ arasında herhangi  bir farkın olmadığını iddia etmesi üzerine “Vesîlet-ün-Necât”ı yazdı.   MEVLİD [Vesîlet-ün-Necât (Kurtuluş Yolu)] Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere göre bütün üstünlüklerini, en güzel sözcükler ve en

2 Eylül 2014 Saat : 11:53
admin
devamını oku

Halikarnas Balıkçısı

  -Esas adı Cevap Şakir Kabaağaçlıgil ama biz onu Halikarnas Balıkçısı olarak bilmekteyiz. -1886’da Girit’te doğdu, 1973’te İzmirde vefaat etti. -Romancı, hikayeci ve yazar kimliği ile karşımıza çıkar. -Eğitimnin Robert Kolejinde tamamladı.Londra ve OXFORD üniversitelerinde eğitim  gördü. -Daha sonraları gazetelerde yazarlık yapmaya başladı. Asker kaçaklarının idam edilmesini eleştiren bir yazısı

1 Eylül 2014 Saat : 8:39
admin
devamını oku

Sami Paşazade Sezai

  Hayatı: Türk edebiyatının en önemli roman ve oyun yazarlarındandır. Babasıda kendisi gibi edebiyatçı olan Sami Paşadır. Arapça, Farça ve Fransızca eğitimi gördü.Memurluk yaptı. Londra elçiliğinde çalıştı. 2. Abdulhamit döneminde baskılardan dolayı Paris’ kaçı. Meşrutiyetin ilanı ile tekrar yurda döndü.1909 DA Madrit elçisi oldu.Hikayelerinde doğa güzellikleini akıcı bir dil ve

30 Ağustos 2014 Saat : 8:44
admin
devamını oku

SEBK-İ HİNDİ ve MAHALLİLEŞME

 SEBK-İ HİNDİ Sebk-i Hindi; Hint tarzı, üslubu demektir. 17. yy.’da Hindistan’a giden İranlı şairlerin açtığı bir çığırdır. Türk şairleri tarafından 17. ve 18. yy.’da benimsen bu akımın temsilcileri şunlardır: Neşatî, Nailî, Fehim, Şeyh Galip… Nef’î ve Nedim (kısmen etkilenmişler) Bu akımın ilkeleri şöyledir: a. Anlamı derinleştirip kapalı ve girift hale

28 Ağustos 2014 Saat : 11:23
admin
devamını oku

Johan Wolfgang GOETHE

 Hayatı: 1749’DA Frankurt’ta doğdu 1832‘de Welmar’da hayata gözlerini yumdu. Alman edebiyatının en önemli şair ve yazarlarındandır. Ülkesinin sınırlarının aşarak dünya edebiyatına damgasını vuran bir yazar ve şairdir.Alman burjuvazisinin önemli bir ailesindendir. Maddi ve manevi olarak iyi yetiştirilmiştir. Babasıda dönemin önemli aydınlarından olduğundan Göthe babasından çok şey öğrenmiştir. 25 yaşında Werter’i

27 Ağustos 2014 Saat : 11:32
admin
devamını oku

Erozyon

  Erozyon: Dış kuvvetler yoluyla toprağın aşındırılarak süpürülmesine denir. Akarsu ve üzgarın etkisi büyüktür. Akarsu Erozyonu: Eğmli arazilerdeçokça gözükür.Yağışın düzensiz olduğu alanlar ve bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde dah çok görülür. Rüzgar Erozyonu: Bitki örtü, ağaç olmadığıyerlerdegörülür. Türkiyede Topr Erozyonuna Neden Olan Etkenler: 1)      Türkiyede yer şekillerinin genellikle engebelik ve

25 Ağustos 2014 Saat : 8:25
admin
devamını oku

MEVLANA CELALADDİN RUMÎ ( 1207 – 1273 )

MEVLANA CELALADDİN RUMΠ ( 1207 – 1273 )  Tasavvuf edebiyatının yüzyıllarca etkili olmuş  en önemlilerindendir. Anlayış ve kurallarıyla yeni bir tarikatın (Mevlevîlik) temellerini atmıştır. Belh’te doğan Mevlânâ,  mutasavvıf olan babası Bahaeddin Çelebi’nin Konya’ya göç etmesiyle burada yaşamıştır. Dönemin alimlerinden dersler almış, gizemli kişiliğiyle bilinen ve aşkın bir sûfî olan Şems-i

23 Ağustos 2014 Saat : 11:43
admin
devamını oku

Eski Türklerde Yazı, Dil ve Edebiyat

  Göktürk Alfabesi( Orhon Alfabesi) : 1)      Türklerin ilk bilinen alfabesidir. 2)      38 Harften oluşur. 3)      Sağdan sola doğru yazılır. 4)      Göktürk Kitabeleri bu alfabe ile yazılmıştır. Uygur Alfabesi 1)      Türklerin bilinen ikinci alfabesidir. 2)      Soğd alfabesinin ileri bir biçimidir. 3)      Sağdan sola doğru yazılır. 4)      Uygur Alfabesi 18 harften

22 Ağustos 2014 Saat : 8:49
admin
devamını oku

Türk-i Basit Akımı

 TÜRK-İ BASİT (BASİT TÜKÇE) AKIMI 15. ve 16 yy.’da görülmüştür. Türkçe sözcüklerle şiir yazan şairleri küçümseyenlere, Türkçeyi kaba ve zevksiz bulanlara  tepki olarak doğmuştur. Devrin büyük şairleri tarafından pek ilgi görmemiştir. Temsilcileri sanat güçlerini gösteren eser verememiştir. Temsilcileri 15. yy. sonunda Aydınlı Visalî’nin öncüsü olduğu bu akım en güçlü temsilcileri

20 Ağustos 2014 Saat : 11:55
admin
devamını oku

Şevket Rado

  -Yugoslavyanın Radovişte şehrinde 1913’te doğdu. 1988 Yılda İstanbulda Hayata gözlerini yummuştur. -Şevket Rado  1936’da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Okul bittikten sonra gazeteciliğe başladı. Son Posta ve Akşam gazetelerinde çalıştı. Aylık Resimli Hayat Dergisini çıkardı.Edebiyat ve Toplumbilim Öğretmenliği yapıldı. İstanbul radyosunda sohbet programı yaptı. -Yazın hayatına şiirle başlayan Şevket Rado

19 Ağustos 2014 Saat : 8:16
admin
devamını oku

DİVAN EDEBİYATINDA NESİR (DÜZYAZI):

 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR (DÜZYAZI):    1. Sade Nesir Halkı eğitmek ve bilgilendirmek için yazılan sade bir dille yazılmış nesirlerdir. Bu nesirde; halka yönelik masal, efsane, öykü, destan, dinî ve tasavvufî konular işlenir. Aşıkpaşazade, Mercimek Ahmet (Kabusname), Kul Mesut (Kelile ve Dimne) Evliya Çelebi (Seyahatname)…    2. Orta Nesir Genellikle Tarih

17 Ağustos 2014 Saat : 11:55
admin
devamını oku

Orhan Seyfi Orhon

  1890 yılında İstanbul’da doğdu. 1972’De yine doğduğu yer olan İstanbul’da vefaat eti. Şair ve yazar kimliği ile karşımıza çıkan Orhan Seyfi Orhon daha çok şair kimliği onu ön plana çıkarmıştır. Yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakultesinde  1914 ılında tamamladı.Millet vekilliği yaptı. Gazetelede köşe yazarlığı yaptı. Çalıştığı gazete ve dergiler; Cumhuriyet

16 Ağustos 2014 Saat : 8:12
admin
devamını oku

Gazel

Gazel Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Divan edebiyatının en fazla kullanılan nazım biçimidir gazeller. Gazelde; başta aşk, sevgi, güzellik gibi lirik konular olmak üzere felsefî, dinî ve öğretici konular işlenebilir. Konularına göre şu adları alır: âşık-âne, rind-âne, şûh-âne, hikemî… Gazellerin özel bir adı yoktur; genelde rediflerine göre adlandırılır.

14 Ağustos 2014 Saat : 11:58
admin
devamını oku

Behçet Necatigil

  1916 Yılında İstanbul’da doğdu. 1979 da yine doğduğu yer olan İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Şair yazar ve çevirmen kimliği ile karşımıza çıkar.Çok sayıda yerde edebiyat öğretmneliği yaptı. Behçet Necatigi  Kompozisyon öğretmenliği yaptı. Behçet Necatigi lin İlk şiiri 1935 yılında Varlık Dergisinde yayınlandı. Behçet Necatigi İlk şiirlerinde yarım kafiyeye önem

13 Ağustos 2014 Saat : 7:09
admin
devamını oku

SERVET -İ FÜNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

SERVET -İ FÜNUN GENEL ÖZELLİKLERİ    Toplumsal konular yerini bireysel konulara bırakmıştır.  (Sanat sanat içindir ilkesi ile hareket edildi.) Edebiyat yüzünü tümüyle Batı’ya çevirmiştir. Fransız edebiyatı ve özelikle realizmi örnek alınmış. Sade Türkçe’ye geçiş hareketi yerini, ağır ve anlaşılmaz  bir dil anlayışına bırakmıştır. Şiirde aruz vezni kullanılırken nazım şeklinde ve

11 Ağustos 2014 Saat : 4:09
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Ekim 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Eyl    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031